Numeri 12

Uit Christipedia

Numeri 12 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 16 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 12 becommentarieerd: · 1 · 3 · 4 · 5

1

1 Mirjam nu sprak, en Aäron, tegen Mozes, ter oorzake der vrouw, van de Koesjitische, die hij genomen had; want hij had een Koesjitische ter vrouw genomen. (CP[1]) 

Mirjam nu sprak. Zij zal het zwaarst gestraft worden. Hier wordt zij genoemd vóór Aäron. Waarschijnlijk begon de kritiek van haar kant.

De Koesjitische. Een vrouw uit Koesj. Niet Zippora, die een Midianitische vrouw was. Vermoedelijk is Mozes na de dood van Zippora in een tweede huwelijk getreden met een Koesjitische vrouw. Deze stamde waarschijnlijk van de met Israël opgetrokken vreemdelingen, of anders van de in Arabië wonende Koesjieten[2].

Dit huwelijk was op zichzelf niet te berispen, daar God de Israëlieten slechts de verbintenis met de dochters van Kanaän verboden had (Exod.34:16)[3].

3

3 Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren. (SV) 

Zachtmoedig. Of 'deemoedig' (Petrus-Canisiusvertaling), 'bescheiden' (NBV'04). Het woord is in het Hebreeuws twee woorden, anav anayv. Het laatste woord komt door de vermenging van anav met aniy.

Anav heeft de betekenissen van: 'arm, nederig, ellendig, zachtmoedig.' Het woord komt 26x voor in het Oude Testament. De LXX heeft 'zachtmoedig'. Het wordt in de Statenvertaling meestal vertaald door 'zachtmoedig(en)' (Statenvertaling), in de NBG51-vertaling meestal door 'ootmoedig(en)'.

Aniy heeft de betekenis van 'arm, ellendig, nederig, weerloos' en wordt meestal vertaald door 'ellendig(en)'.

Sommige uitleggers denken dan ook aan de ellende, de smart van Mozes: Mozes was een zeer geplaagd man[4].

Misschien was Mozes zachtmoedig, ootmoedig en bescheiden en op dat moment zeker ook bezwaard en ellendig. Voor veertig jaar stond hij op tegen een Egyptenaar, die een Israëliet mishandelde, en doodde hem. Mozes moet sindsdien danig veranderd zijn in de leerschool van zijn God.

4

4 Toen sprak de HEERE haastelijk tot Mozes, en tot Aäron, en tot Mirjam: Gij drie, komt uit tot de tent der samenkomst! En zij drie kwamen uit. (SV)  

God sprak tot alle drie. Mirjam en Aäron hadden eerder tegen Mozes gezegd dat God óók door (of met of in) hen sprak.

5

5 Toen kwam de HEERE af in de wolkkolom, en stond aan de deur der tent; daarna riep Hij Aäron en Mirjam; en zij beiden kwamen uit. (SV)  

Aäron en Mirjam. Aäron wordt het eerst genoemd, misschien ook door God. In vs. 1 wordt Mirjam het eerst genoemd, in vs. 5 het laatst. Is deze tweede volgorde bedoeld om Mirjam te vernederen?

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst van het commentaar is verwerkt op 4 sept. 2023.
  4. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867).