Numeri 5

Uit Christipedia

Numeri 5 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 31 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 5 becommentarieerd: · 6 · 8 · 17 · 18 · 23

Samenvatting

1-4 Op Gods bevel worden onreinen, waaronder melaatsen en vloeienden, preventief tot buiten het legerkamp gezonden. 5-10 Bepalingen over vergoeding van het gestolene. 5-7 Wanneer iemand iets ontvreemd heeft, moet hij dit met het vijfde der waarde aan de eigenaar terug. 8-10 Kan dit plaatsvinden, doordat er geen losser is, dan vervalt het, met een schuldofferram, evenals andere heilige gaven, aan de priester. 11-31 De wet der ijveringen, als een vrouw overspel heeft bedreven of door haar (jaloerse) man ervan verdacht wordt.

6

6 Spreek tot de kinderen Israëls: Wanneer een man of een vrouw iets van enige zonden van de mens gedaan zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen Jahweh, dan is die ziel schuldig. (CP[1]) 

Zie ook Lev. 6:1-6, over allerlei benadeling van de naaste aan zijn eigendommen, waardoor men een schuld op zich laadt, tot wier verzoening teruggaaf, met bijvoeging van een vijfde deel van zijn waarde en een schuldoffer voorgeschreven is.

Enige zonden van de mens. Statenvertaling: "menselijke zonden". Niet alleen omdat deze zonden onder de mensen veelvuldig voorkomen, als wel omdat zij in de eerste plaats tegen de mensen begaan worden.

Door overtreding tegen Jahweh. De zonden tegen de mensen moesten ook als tegen God begaan beschouwd worden.

8

8 Maar zo die man geen losser zal hebben, om de schuld aan hem weer uit te keren, zal die schuld, welke aan Jahweh weer uitgekeerd wordt, van de priester zijn; naast de ram der verzoening, met welke hij voor hem verzoening doen zal. (CP[1]) 

Geen losser. Doordat de persoon tegen wie men gezondigd heeft, gestorven is en geen aanverwanten heeft nagelaten, die tot het ontvangen van de schadevergoeding gerechtigd zijn.

Van de priester zijn. Deze ordening ontnam de overtreder elke reden tot verschoning. Nimmer zou hij het wederrechtelijk genomene mogen behouden. Was de wettige bezitter gestorven en had hij geen naaste bloedverwanten, dan werd het aan de priester gegeven. Behouden mocht hij het in geen enkel geval.

De ram der verzoening. Volgens Lev.6:6 vv. moet ook een ram als schuldoffer tot de priester gebracht worden, waarmee deze de schuldige te verzoenen heeft, en welks vlees de priester ten deel valt (Lev. 7:7).

17

17 En de priester zal heilig water in een aarden vat nemen; en van het stof, hetwelk op den vloer des tabernakels is, zal de priester nemen, en in het water doen. (SV) 

Heilig water. Geschept uit het koperen wasvat.

18

18  Daarna zal de priester de vrouw voor het aangezicht des HEEREN stellen, en zal het hoofd van de vrouw losmaken, en zal het spijsoffer der gedachtenis op haar handen leggen, hetwelk het spijsoffer der ijveringen is; en in de hand des priesters zal dat bitter water zijn, hetwelk den vloek medebrengt. (SV) 

Het hoofd van de vrouw losmaken. Haar hoofddoek afdoen en het haar van de vrouw los laten hangen.

23

23 Daarna zal de priester deze zelfde vloeken op een brief schrijven, en hij zal het met het bitter water uitwissen. (SV) 

Brief. Hebr. sepher, meestal vertaald door 'boek' of, in geringer aantal gevallen, 'brief'. Het gaat waarschijnlijk om perkament, d.i. een stuk toebereide dierenhuid[2][3].

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).  Enige tekst van het commentaar op Numeri 5:6, 8 is onder wijziging verwerkt op 13 juni 2023.

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 5 is onder wijziging verwerkt op 13 juni 2023.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  3. Over perkament, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Perkament