Numeri 28

Uit Christipedia

Numeri 28 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 31 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30
Verzen van Numeri 28 becommentarieerd: · 7 · 10 · 15 · 20 · 21 · 22 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

Verplichte offers der gemeente. 1-8 Het dagelijks mogen- en avondbrandoffer. 9-10 Op de sabbatdag het dubbele. 11-15 Op elke nieuwemaansdag een brandoffer en een zondoffer. 16-25 De viering van het pascha en de daarop volgende week, en wat op elke dag daarvan moet geofferd worden. 26-31 Wat op de dag der eerstelingen aanvullend geofferd moet worden.

7

Numeri 28:7  En zijn drankoffer zal zijn het vierendeel van een hin, voor het ene lam; in het heiligdom zult u het drankoffer van sterke drank den HEERE offeren. (CP[1])

Sterke drank. NBG51-vertaling: "bedwelmende drank". Petrus-Canisiusvertaling: "gegiste drank". "Sterk moet hier in de letterlijke zin worden opgevat. Sterk staat hier tegenover slap, en met sterke drank wordt hier bedoeld wijn, in tegenstelling tot water." (Hendrik van Griethuysen)[5]

10

Numeri 28:10  Het is het brandoffer des sabbats op elken sabbat, boven het gedurig brandoffer, en zijn drankoffer. (SV)

Op de sabbatdag werd het dagelijks brandoffer verdubbeld.

15

Numeri 28:15  Daartoe zal een geitenbok ten zondoffer den HEERE, boven het gedurige brandoffer, bereid worden, met zijn drankoffer. (SV)

Een geitenbok ten zondoffer. Zie vs. 22.

20

Numeri 28:20  En hun spijsoffer zal zijn meelbloem, met olie gemengd; drie tienden voor een var, en twee tienden voor een ram zult u bereiden. (CP[1])

Drie tienden. Drie tienden van een efa.

21

Numeri 28:21  Een tiende deel zult u bereiden voor een lam, een voor [elk van] de zeven lammeren. (CP[1])

22

Numeri 28:22  Daarna een bok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen. (SV)

Een bok ten zondoffer. Zie vs. 15, 30.

26

Numeri 28:26  Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer den HEERE zult offeren naar uw weken, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. (SV)

Een nieuw spijsoffer. Bestaande uit twee beweegbroden, zie Lev. 23. Dit spijsoffer moet onderscheiden worden van het spijsoffer gemeld in vzn. 28-29.

27

Numeri 28:27 Dan zult gij den HEERE een brandoffer ten liefelijken reuk offeren: twee jonge varren, een ram, zeven eenjarige lammeren; (SV)

De offers van vs. 27 zijn precies dezelfde als de dagelijks vuuroffers van het 7-daagse Matsesfeest (28:19v.) en het offer op Nieuwemaansdag.

Vergelijk nu:

Leviticus 23:18  Gij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. 23:19  Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. 23:20  Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen [ten] beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester. (SV)

Er is een verschil tussen de beide passages in Numeri 28 en Leviticus 23: twee varren resp. een var; een ram resp. twee rammen. Het verschil wordt als volgt verklaard: het feest-, brand- en zondoffer van deze dag der eerstelingen is onderscheiden van het in Lev.23:18 verordende brand- en zondoffer, dat de eerstelingen moest begeleiden. Het brandoffer van vs. 27 werd gebracht na het dagelijks morgenoffer (morgenbrandoffer) en is onafhankelijk van en en werd gebracht vóór de offers die de beweegbroden toebehoren. Dit wordt duidelijk gesteund door de volgende verzen, en daarom is er ook geen verschil te zoeken tussen Lev.23:18 en deze plaats. Wat hier geboden wordt is aanvulling van hetgeen in Lev. 23 wordt verordend. Dus de offers van vs. 27 kwamen bovenop de offers van Lev. 23:18.[6][7]

Het 'nieuwe spijsoffer' (vs. 26) bestond uit twee beweegbroden, het spijsoffer van vs. 28 hoorde bij de aanvullende offers van vers. 27.

Meer informatie

Zie https://biblehub.com/commentaries/numbers/28-27.htm

28

Numeri 28:28  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, twee tienden tot een ram; (SV)

Het spijsoffer van vzn. 28-29 is hetzelfde als dat op elke dag van Ongezuurde Broden. Het is te onderscheiden van het 'nieuwe spijsoffer '(vs. 26) dat uit twee beweegbroden bestond.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 28 is onder wijziging verwerkt op 23 maart 2024.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hendrik van Griethuiysen, aangehaald in: Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  4. Volgens de Joodse Mishnah (Menach. iv. 2). Ook Flavius Josephus blijkt dat te denken, omdat hij denkt dat er drie varren (1+2) en veertien lammeren (7+7) werden geofferd (Joodse Oudheden, iii. 10, § 6). Ook het commentaar van Jamieson, Fausset en Brown, en dat van Matthew Poole, en dat van John Gill huldigen die verklaring. Zie https://biblehub.com/commentaries/numbers/28-27.htm
  5. Hendrik van Griethuiysen, aangehaald in: Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  6. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  7. Volgens de Joodse Mishnah (Menach. iv. 2). Ook Flavius Josephus blijkt dat te denken, omdat hij denkt dat er drie varren (1+2) en veertien lammeren (7+7) werden geofferd (Joodse Oudheden, iii. 10, § 6). Ook het commentaar van Jamieson, Fausset en Brown, en dat van Matthew Poole, en dat van John Gill huldigen die verklaring. Zie https://biblehub.com/commentaries/numbers/28-27.htm