Numeri 1

Uit Christipedia

Numeri 1 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 54 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 1 becommentarieerd: · 1 · 18 · 19

Samenvatting

1-3 God beveelt Mozes alle strijdbare mannen van 20 jaar af te tellen. 4-16 God noemt de twaalf stamhoofden aan die Mozes en Aäron moeten helpen bij de telling. 17-46. De telling, per stam. 47-49 Levi is van de telling uitgezonderd. 50-53 Taak en legering van de Levieten. 54 De Israëlieten deden naar alles wat God Mozes bevolen had.

1

1 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, in de woestijn van Sinaï, in de tent der samenkomst, op de eerste van de tweede maand, in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland getrokken waren, zeggende: (CP[1]) 

In de woestijn van Sinaï. Zo ook genoemd in vs. 19.

Op de eerste van de tweede maand. Zie vs. 18.

1700 - 1600 v.C. < Israël 1600 - 1300 v.C.[2] > 1300 - 1100 v.C.
OthniëlJozua (zoon van Nun)MozesAäron

Aanwijzing van de stamhoofden die bij de telling helpen (4-17)

De vermelding van Ruben t/m Benjamin in de verzen 4-11 is die in volgorde van geboorte uit Jakobs vrouwen, eerst die geboren zijn uit Lea en en dan die geboren zijn uit Rachel. De vermelding van de namen uit de twee bijvrouwen van Jakob schijnt willekeurig: Dan (1e zoon van Bilha), Aser (2e van Zilpa), Gad (1e van Zilpa) en Naftali (2e van Bilha). Levi wordt niet geteld, hetgeen later wordt verklaard.

Telling van de mannen van 20 jaar af (18-47)

Voor een tabel van de sommen der getelden, zie Stammen van Israël. De opsomming van de getelde stammen volgt niet die van de aanwijzing der stamhoofden in de vorige verzen.

  • Stamhoofden van: Ruben - Simeon - Juda - Issaschar - Zebulon - Efraïm - Manasse - Benjamin - Dan - Aser - Gad - Nafthali.
  • Getelde sommen van: Ruben - Simeon - Gad - Juda - Issaschar - Zebulon - Efraïm - Manasse - Benjamin - Dan - Aser - Nafthali.

Het verschil is dat Gad in de tweede rij als derde wordt genoemd.

18

18 En zij verzamelden de gehele vergadering, op de eerste dag van de tweede maand; en die verklaarden hun afkomst, naar hun geslachten, naar het huis van hun vaderen, in het getal der namen, van die twintig jaren oud was en daarboven, hoofd voor hoofd. (CP[1])  

Op de eerste dag van de tweede maand. Op dezelfde dag dat God de volkstelling beval (1).

19

19 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van Sinaï. (SV)  

In de woestijn van Sinaï. Zie vs. 1.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.