Numeri 7

Uit Christipedia

Numeri 7 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 89 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van dit Bijbelboek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 7 becommentarieerd: 14 · 85

Samenvatting

1-9 Na de inrichting en heiliging van de tabernakel brengen twaalf oversten van Israël offeranden: wagens en runderen, die op bevel van God worden bestemd voor de dienst van de Levieten. 10-88 Ter gelegenheid van de inwijding van het brandofferaltaar, nadat dit gezalfd is, brengen de stamvorsten van Israël geschenken. 89 Waar Mozes in de tabernakel Gods stem hoorde.

14

14 Een reukschaal van tien [sikkels], goud, vol reukwerks; (CP[1]) 

Van tien [sikkels], goud. Lett. "van tien goud". NBG51: "van tien sikkels goud". HSV: "van tien gouden [sikkel]". WV95: "een gouden schaal van tien sikkel". NBV'04: "een gouden schaal van tien sjekel". Heeft 'goud' of 'gouden' nu betrekking op de sikkels of op de schaal? Vergeleken met wat van het zilver wordt gezegd, schijnt 'goud' betrekking te hebben op de sikkels. Ook een gouden sikkel was een gewichtsmaat. De verzen 84 en 86 bieden echter opheldering: het gaat om een gouden reukschaal die 10 sikkels woog.

85

85  Een zilveren schotel was van honderd dertig [sikkelen], en een sprengbekken van zeventig; al het zilver van de vaten was twee duizend en vierhonderd [sikkelen], naar den sikkel des heiligdoms. (SV) 

Twee duizend en vierhonderd. (130 + 70) x 12 = 2400.

Wijdingsgaven van de stamvorsten

De volgende oversten van Israëls stammen brachten offergaven ter gelegenheid van de inwijding van het altaar.

Dag Stam Overste Betekenis van de naam
1 Juda Nahesson Onzeker, mogelijk slang of waarzegger
2 Issaschar Nethaneël Door God gegeven
3 Zebulon Eliab Mijn God is een vader
4 Ruben Elizur Mijn God is een rots
5 Simeon Selumiël Vrede Gods of Vriend van God
6 Gad Eljasaf God heeft toegevoegd
7 Efraïm Elisama Mijn God heeft gehoord
8 Manasse Gamaliël Beloning van God
9 Benjamin Abidan Mijn vader is rechter
10 Dan Ahiëzer Mijn broer is een hulp
11 Aser Pagiël Beschikking Gods[2]
12 Nafthali Ahira Broer van een metgezel

Ze brachten elk de volgende offergaven.

Soort offer Wat geofferd werd
Spijsoffer Zilveren schotel
- gewicht: 130 sikkels
- inhoud: meelbloem met olie gemengd
Zilveren sprengbekken
- gewicht: 70 sikkels
- inhoud: meelbloem met olie gemengd
Reukoffer Reukschaal
- gewicht: 10 gouden sikkels
- inhoud: reukwerk
Brandoffer . een var
. een ram
. een 1-jarig lam
Zondoffer . een geitenbok
Dankoffer . twee runderen
. vijf rammen
. vijf bokken
. vijf 1-jarige lammeren

Hoewel alle offergaven identiek zijn, worden ze steeds per overste afzonderlijk vermeld. Misschien drukken deze vermeldingen uit, dat God onze gaven afzonderlijk waardeert. Wanneer iemand bijvoorbeeld dezelfde woorden van dank uitspreek als zijn of haar naaste, worden beide offers afzonderlijk door God op prijs gesteld.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Een door God beschikte gebeurtenis