Numeri 9

Uit Christipedia

Numeri 9 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 23 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 9 becommentarieerd: · 2 · 7 · 12 · 13 · 15 · 18 · 19

2

2 Dat de kinderen Israëls het pascha houden zouden, op zijn gezetten tijd. (SV) 

1-14 Het paasfeest was nog slechts één keer gehouden, vóór de uittocht uit Egypte. God herinnert zijn volk aan de inzetting van het pascha, opdat zij het niet zouden nalaten. Het moest een vast jaarlijks gebruik worden. 15-23 Onder leiding van de wolk van Jahweh, die op de tabernakel rustte of zich verhief, verder trok en weer stilhield, kampeerden of reisden de Israëlieten in de woestijn.

7

7 En diezelve lieden zeiden tot hem: Wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen; waarom zouden wij verkort worden, dat wij de offerande des HEEREN op zijn gezetten tijd niet zouden offeren, in het midden van de kinderen Israëls? (SV) 

De offerande des HEEREN. Zie ook vs. 13. Het pascha wordt 'de korban van Jahweh', de offergave van Jahweh, daar men het slachten, het bloed daarvan sprengen (wat toonde dat het eigenlijk een offerande was) en dan eten moest, als een dankbare gedachtenis van een uitstekende grote weldaad; waaruit blijkt dat het pascha ten dankoffer strekte. Want ofschoon het eerste offeren daarvan in Egypte diende om voor de Israëlieten verlossing te verwerven, en het kwaad dat de Egyptenaren door de slaande engel overkwam, af te wenden‚ diende het vervolgens echter jaarlijks tot een dankzegging voor de verlossing die God in zijn bijzondere gunst jegens de Israëlieten tot stand had gebracht, waarvan in het paasfeest gedachtenis gehouden werd.[2]

12

12  Zij zullen daarvan niet overlaten tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken; naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden. (SV) 
En zullen daaraan geen been breken.
Ex 12:46  In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken. (SV)
Ps 34:19  (34-20) [Resch]. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE. Ps 34:20  (34-21) [Schin]. Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken. (SV)
Dit werd vervuld in Christus, ons Paaslam.
Joh 19:32  De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met Hem waren gekruisigd; Joh 19:33  maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al was gestorven, braken zij zijn benen niet. (...) Joh 19:36  Want deze dingen zijn gebeurd opdat de Schrift vervuld wordt: ‘Geen been van Hem zal worden verbrijzeld’. (Telos)

13

13 Als een man, die rein is, en op den weg niet is, en nalaten zal het pascha te houden, zo zal diezelve ziel uit haar volken uitgeroeid worden; want hij heeft de offerande des HEEREN op zijn gezetten tijd niet geofferd, diezelve man zal zijn zonde dragen. (SV) 

De offerande des HEEREN. Zie vs. 7 voor een toelichting.

15

15 En op de dag dat de tabernakel werd opgericht, bedekte de wolk de tabernakel, de tent der getuigenis; en in de avond was zij over de tabernakel als een verschijnsel van vuur, tot aan de morgen. (CP[1])

Als een verschijnsel van vuur. Dat ook licht verspreidde in de duisternis van de nacht.

"Als een verschijnsel van vuur". Op de afbeelding is het wolkkarakter ten onrechte verdwenen.

18

18 Naar de mond van Jahweh verreisden de kinderen Israëls, en naar de mond van Jahweh legerden zij zich; al de dagen dat de wolk over de tabernakel bleef, legerden zij zich. (CP[1])

Naar de mond van Jahweh. Niet alleen de wolk, ook Gods woord leidde. In onze nieuwtestamentische bedeling: door Geest en Woord.

19

19 En als de wolk vele dagen over den tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israëls de wacht des HEEREN waar, en verreisden niet. (SV) 

Zo namen de kinderen Israëls de wacht des HEEREN waar, en verreisden niet. Zie ook vs. 23. Wat is "de wacht van Jahweh waarnemen" of "de wake van Jahweh waken"? Dat blijkt, gezien de verschillende vertalingen, niet duidelijk te zijn,

 • 19  (NBG51) Bleef de wolk lange tijd op de tabernakel, dan onderhielden de Israëlieten de dienst des HEREN, en braken niet op.
 • 19  (HSV) Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de voorschriften van de HEERE in acht en braken zij niet op.
 • 19  (NB) Bleef de wolk láng boven de woning, gedurende véle dagen: dan waakten de zonen Israëls de wake voor de ENE, en braken niet op.
 • 19  (NBV'04) Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER.
 • 19  (Canis) Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel bleef rusten, richtten de Israëlieten zich naar Jahweh’s beschikking, en trokken niet verder.
 • 19  (Lei) zelfs wanneer de wolk vele dagen lang op den tabernakel bleef, gaven de Israëlieten acht op ‘s Heeren aanwijzing en braken zij niet op.

Twee verklaringen zijn deze:

 1. Zij namen waar de waarneming van Jahweh. De zin schijnt door het volgende: "en verreisden niet," bepaald te worden; zodat de uitdrukking zal te kennen geven: dat de Israëlieten zonder vooruitlopen, de tijd afwachtten, die God hen hier wilde doen verblijven, om eerst dan weer op te breken, als zij aan de wolk waarnamen, dat Hij een opbreken van het leger verlangde.
 2. Anderen denken, dat de wacht of de waarneming van Jahweh waarnemen hier zoveel betekent als: zij namen de tabernakeldienst weer waar, zij verrichtten weer, zoals hun voorgeschreven was, de dienst van de offeranden, hun door God gegeven taak.[3]
Opvallend is dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zijn leerlingen meermaals heeft opgeroepen om te waken:
Mt 24:42  Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. (Telos)
Mt 25:13  Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. (Telos)
Opb 3:3  Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur Ik tot u zal komen. (Telos)
Opb 16:15  Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. (Telos)
Ook de apostelen Paulus en Petrus hebben ons vermaand om te waken.
1Co 16:13  Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk! (Telos)
1Pe 5:8  Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. (Telos)

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 2. Patrik, Polus en Wels, de Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden (18e eeuw). Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 juli 2023.
 3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).  Enige tekst van het commentaar is onder wijziging verwerkt op 1 aug. 2023.