Numeri 15

Uit Christipedia

Numeri 15 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 41 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 15 becommentarieerd: · 24 · 25 · 26 · 27

Samenvatting

Bepalingen over meel- en deegoffers, over offeranden bij onopzettelijke overtredingen, over sabbatschennis en over de gedenkkwasten aan kleding. 1-12 Hoeveel meel, olie en wijn bij brand- en dankoffers moet gevoegd worden. 13-16 Dit geldt voor vreemden evengoed als voor de Israëlieten. 17-21 Wanneer het volk brood zal eten in het beloofde land, worde een deel van het meel aan God geschonken. 22-26 Wie enige verordening van God bij ongeluk overtreedt moet een offer brengen: de gemeente een stier met toebehoren ten brandoffer en een bok ten zondoffer. 27-29 Een enkel persoon alleen een geit ten zondoffer. Vreemde en inboorling staan hierin gelijk. 30-31 Wie opzettelijk overtreden heeft zal uitgeroeid worden. 32-36 Een man die betrapt wordt bij het sprokkelen op sabbat wordt op uitdrukkelijke last van God gestenigd. 37-41 Op Gods bevel schrijft Mozes de Israëlieten voor, kwasten aan hun kleren te maken ter gedachtenis aan Gods geboden.

24

24 Zo zal het geschieden, indien iets bij dwaling gedaan, [en] voor de ogen der vergadering [verborgen] [is], dat de ganse vergadering een var, een jong rund, zal bereiden ten brandoffer, tot een liefelijken reuk den HEERE, met zijn spijsoffer en zijn drankoffer, naar de wijze; en een geitenbok ten zondoffer. (SV) 
Het handelt hier om een gemeentelijke afdwaling, een zonde waarvan men zich niet bewust was. Een geval van zo een afdwaling is de verwerping en veroordeling van de Messias, onze Heer Jezus Christus. Want God had geboden:
De 18:15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; (...) De 18:18  Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. De 18:19  En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken. (SV)
Israël heeft echter, in meerderheid, niet naar de van God gezonden profeet en Messias gehoord. Zij hebben bij dwaling, bij vergissing, gezondigd. De apostel Petrus zei tot volksgenoten:
Hnd 3:14  U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken; Hnd 3:15  de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn. (...) Hnd 3:17  En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten; (Telos)

25

25 En de priester zal de verzoening doen voor de ganse vergadering van de kinderen Israëls, en het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling, en zij hebben hun offerande gebracht, een vuuroffer den HEERE, en hun zondoffer, voor het aangezicht des HEEREN, over hun afdwaling. (SV)  

Want het was een afdwaling en zij hebben hun offerande gebracht. Ook de onopzettelijke verwerping van de Messias door het volk Israël (zie het commentaar op vs. 24) zal verzoend worden door het brandoffer en het zondoffer, beide bestaande in het offer van de Messias aan het kruis van Golgotha. Onder tranen, met diep berouw, zullen zij dit geestelijk offer brengen.

Vers 5 in de vertaling Petrus Canisius:
Nu 15:25  De priester zal voor heel de gemeenschap der Israëlieten verzoening verkrijgen, en hun zal vergiffenis worden geschonken, omdat het een vergissing was, en omdat zij voor hun vergissing hun gaven als een vuuroffer aan Jahweh en hun zondeoffer voor het aanschijn van Jahweh hebben gebracht. (Canis)

26

26 Het zal dan aan de hele vergadering der kinderen Israëls vergeven worden, ook de vreemdeling, die in het midden van hen als vreemdeling verkeert; want het is het hele volk door dwaling [overkomen]. (CP[1]) 
Ook de vreemdeling, die in het midden van hen als vreemdeling verkeert.
Lu 23:34  Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. En om zijn kleren te verdelen wierpen zij het lot daarover. (Telos)

27

27 En indien een ziel door afdwaling gezondigd zal hebben, die zal een eenjarige geit ten zondoffer offeren. (SV)  

Wanneer een enkele persoon door afdwaling zondigt, hoeft hij kennelijk alleen een zondoffer te brengen. De gemeente moet ook een brandoffer brengen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 15 is onder wijziging verwerkt op 11 en 25 okt 2023.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.