Numeri 25

Uit Christipedia

Numeri 25 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 18 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
Verzen van Numeri 25 becommentarieerd: · 1 · 8 · 15 · 18

Samenvatting

Israëls afgoderij; Pinehas. 1-3 De Israëlieten plegen ontucht met Moabitische meisjes, en dezen verleiden hen tot offermaaltijden en verering van Baäl-Peor. 4-5 Daarop beveelt God Mozes, de volkshoofden, tot afwending van Zijn toorn, ter dood te brengen. Mozes gelast de overheden de schuldigen te doden. 6-9 Als een Israëlitische man een Midianitische ten aanschouwen der gemeente in zijn tent brengt, gaat de priester Pinehas hen achterna en doorsteekt hen; waardoor de plaag, die reeds vele duizenden weggeraapt heeft, wordt gestuit. 10-13 Jahweh geeft Pinehas en zijn nageslacht tot loon voor zijn ijver het eeuwig priesterschap. 14-15 De namen van de man en vrouw die door Pinehas gedood werden. 16-18 Jahweh gelast Mozes, de Midianieten, omdat zij Israël als vijanden met listige streken behandeld hebben, als vijanden te behandelen.

1

1 En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. (SV) 

Sittim. Zie kaart.

Ligging van Sittim

8

8 En hij ging de Israëlitische man na in de tent, en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. (CP[1]) 

Tent. Hebr. קבה qubbah. Het woord komt in het Oude Testament alleen op deze plaats voor. Betekenis: tent of een grote gewelfde tent[2].

Afbeelding: Pinehas doorsteekt de man en in de vrouw. In de verte dansen Israëlitische mannen met Moabitische vrouwen rond een beeld van Baäl-Peor en wordt er geofferd. Daarvóór worden Israëlitische mannen opgehangen. In werkelijkheid waren ze vermoedelijk al gedood vóórdat ze werden opgehangen.

15

15 En de naam der verslagene Midianietische vrouw was Kozbi, een dochter van Zur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten. (SV) 

Dit was een geval van een ongelijk juk tussen een Israëlitisch familiehoofd en een dochter van een Midianitisch stam- en familiehoofd. Zulke slechte voorbeelden hebben een grotere verderfelijke invloed. De verbintenis berustte op een list van de Midianieten (18).

18

18 Want zij hebben vijandelijk tegen ulieden gehandeld door hun listen, die zij listig tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor, en in de zaak van Kozbi, de dochter van den overste der Midianieten, hun zuster, die verslagen is, ten dage der plaag, om de zaak van Peor. (SV) 

De ontucht van de Israëlitische mannen met de Moabitische meisjes en de verbintenis van de dochter van een Midianitisch familiehoofd met de zoon van een Israëlitisch familiehoofd berustte op een list van de Midianieten, wellicht om te voorkomen dat Israël de Midianieten zou aanvallen en verslaan.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.