Numeri 33

Uit Christipedia

Numeri 33 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 56 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 33 becommentarieerd: · 7 · 10 · 52

Samenvatting

1-49 De halten van de Israëlieten. 1-2 Mozes schrijft de plaatsen op die de Israëlieten op hun tocht uit Egypte aandeden. 3-37 Tocht uit Raämses en lijst van de halten tot de berg Hor. 38-39 Aäron sterft daar. 40 De koning van Arad hoort van Israëls nadering. 41-49 Lijst van de halten tussen de berg Hor en de vlakte van Moab. 50-56 Verordeningen omtrent de inbezitneming, de grenzen en de verdeling van Kanaän. 50-54 God beveelt Mozes, de Israëlieten te gelasten, de Kanaänieten te verdrijven, hun heilige plaatsen en voorwerpen te verwoesten en zelf het gehele land in erfbezit te nemen en onder de stammen te verdelen. 55-56 Indien zij de Kanaänieten niet allen verdrijven, dan zullen de overgelaten Kanaänieten Israël steken en benauwen.

7

 33: 7 En zij verreisden van Etham, en keerden weer naar Pi-hachiroth, dat tegenover Baäl-sefon is, en zij legerden zich voor Migdol. (CP[1])

Keerden weer. Niet dat ze er eerder waren, maar kennelijk leidde de wolk hen af van de weg die zij gingen en moesten zij naar Pi-hachiroth. De wending wordt door 'weer' aangegeven.[2]

10

 33: 10 En zij verreisden van Elim, en legerden zich aan de Schelfzee. (SV)

Legerden zich aan de Schelfzee.

52

 33: 52 Zo zult u alle inwoners van het land voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en al hun beeltenissen verderven; ook zult u al hun gegoten beelden verderven, en al hun hoogten verdelgen. (CP[1])

Beeltenissen. Een meervoud van het het Hebreeuwse woord 'maskyith', dat deze betekenissen heeft[3]: pronkstuk, paradepaard, figuur, verbeelding, beeld, afgodsbeeld, afbeelding; a) pronkstuk, gebeeldhouwd figuur (afgodsbeeld); b) verbeelding, eigendunk, inbeelding. De Petrus-Canisiusvertaling heeft 'gehouwen beelden'.

Nabeschouwing

De route van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.

Rameses (vertrek 15e dag van 1e mnd) → SoekkothEthamPi-Hachiroth → door de Schelfzee → woestijn Etham of SurMaraElim → aan de SchelfzeeWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → DofkaAloesjRafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → TaberaKibroth-ThaävaHazeroth → woestijn Paran, Kades → omzwerving gedurende 38 jaren → RithmaRimmon-perezeLibnaRissaKehelatha → gebergte van SaferHaradaMakhelothTachathTharahMithkaHasmonaMoserothBene-jaäkanHor-gidgadJotbathaAbronaEzeon-geber → woestijn Paran, woestijn Zin, Kadesberg Hor, dood van Aäron (in 40e jaar na uittocht, 1e van de 5e maand) → ZalmonaFunonObothIjje-Abarim, in Moab → beek Zered → rivier ArnonBeërMattanaNahaliël, Dibon-GadBamoth, Almon-Diblathaïm → bergen Abarim, Pisga, tegen NeboHesbon → vlakke velden van Moab → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 33 is onder wijziging verwerkt op 25 mei 2024.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. John Gill's Expositor.
  3. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.