Numeri/27

Uit Christipedia
< Numeri(Doorverwezen vanaf Numeri 27)
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb
Numeri: 27

Hoofdstuk 27 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Num. 27:18

Nu 27:18  Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wie geest is; en leg uw hand op hem; (CP[1])

In wie geest is. Of in wie Geest is. Zonder lidwoord, dus niet: 'de geest' of 'de Geest'. In vers 16 vroeg Mozes aan Jahweh, 'de God der geesten van alle vlees', om een nieuwe leider aan te stellen (Num. 27:16).

Vergelijk met wat van Bezaleël is gezegd:

Ex 31:3  En Ik heb hem vervuld met Geest van God, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk; (CP[1])

Ex 35:30  Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls: Ziet, de HEERE heeft met name geroepen Bezáleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.          Ex 35:31  En Geest van God heeft hem vervuld in wijsheid, in verstand, en in kennis, en in alle handwerk; (CP[1])

2Ti 1:7  Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. (Telos)

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.