Leviticus 12

Uit Christipedia

Leviticus 12 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

De reinigingswet voor de vrouw die een jongen of een meisjes heeft gebaard.

2

Le 12:2 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. (SV)
Zaad gegeven. Het gebruikte werkwoord betekent 'zaaien, zaad uitstrooien' en betekent hier, in de werkwoordsvorm hiphil: zaad geven, zaad voortbrengen[1]. Vergelijk:
Heb 11:11 Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd [haars] ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. (SV)
In de Telos-vertaling:
Heb 11:11  Door het geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken, en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij Hem trouw achtte die het beloofd had. (Telos)
Een knechtje. Een jongetje. Kon volgens de Joodse geleerden ook een misgeboorte zijn, levend of dood maakt geen verschil.

Zeven dagen onrein.  Waarom zeven dagen? Dat kan om een natuurlijke reden zijn. De natuur is zoveel tijd bezig met de zuivering van de meeste vrouwen. De periode van de bloeding bij de meeste vrouwen duurt 2 tot 10 dagen. Of ook om een symbolische zedelijke-geestelijke reden. Zeven dagen staan voor de volkomenheid van de onreinheid van de gevallen mens. De oorzaak van deze onreinheid, het lichaam van de zonde, is na zeven dagen weggesneden, geoordeeld, in de kruisiging van Christus. 

Bij de meeste oude volken gold de kraamvrouw enige tijd voor onrein; bij sommige werden ook haar huisgenoten als verontreinigd beschouwd.[2] 

Volgens de dagen der afzondering harer krankheid. Even onrein als zij is tijdens haar stonden, dus aks bij de menstruatie, als zij de gewone maandelijkse vloed van bloed heeft (zie Lev. 15:19v).

8

Le 12:8  Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij twee tortelduiven, of twee jonge duiven nemen, een ten brandoffer, en een ten zondoffer; en de priester zal voor haar verzoening doen; zo zal zij rein zijn. (SV)
Indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt. Hetgeen van toepassing was op Maria, de moeder van Jezus.
Lu 2:22  En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes waren vervuld, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer voor te stellen  Lu 2:23  (zoals geschreven staat in de wet van de Heer: ‘Alles wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal de Heer heilig worden genoemd’), Lu 2:24  en om een offer te brengen volgens wat in de wet van de Heer gezegd is: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. (Telos)

Nabeschouwing

Als vervolg op de reeds in het vorige hoofdstuk voor het eerst vermelde reinigingswetten spreekt God hier over zulke verontreinigingen, welke niet van buitenaf komen, zoals dit bij de aanraking van een dood aas het geval is, maar uit het menselijk lichaam zelf voortkomen; en het eerst over de onreinheid van de kraamvrouwen.

Sjabloon:Wet reiniging kraamvrouwen

Typologie

Het kruis van Christus komt hier twee maal voor. Ten eerste bij de besnijdenis van het mannelijke kind. Ten tweede, in het brandoffer en zondoffer. In de besnijdenis van het jongetje wordt - geestelijk gezien - erkend dat het kind een zondige aard heeft en daardoor ook onrein is. De besnijdenis spreekt van de dood van Christus (Col. 2:11), waardoor de zonde in het vlees is geoordeeld. “In beeld wordt het kind gebracht op de grondslag van de dood van Christus.”[3] "Na de 40 of 80 dagen moest ook de moeder zich in beeld stellen op de grondslag van het offer van Christus.”[3]

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt. 12. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 13 okt. 2022.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Leidsche Vertaling (1914). Tekst van het commentaar is onder wijziging verwerkt op 20 okt 2022.
  3. 3,0 3,1 M.G. de Koning, Toelichting op het boek Levicitus. 2004. URL: http://www.oudesporen.nl/Download/OS1006.pdf