Leviticus 26

Uit Christipedia

Leviticus 26 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

14- Tuchtiging van Israël bij ongehoorzaamheid.

8

8 Vijf uit u zullen honderd vervolgen, en honderd uit u zullen tien duizend vervolgen; en uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. (SV) 

Honderd uit u zullen tien duizend vervolgen. Vergelijk Gideon, die met 300 mannen een ontelbare menigte Midianieten versloeg.

9

9 En Ik zal Mij tot u wenden, en zal u vruchtbaar maken, en u vermenigvuldigen; en Mijn verbond zal Ik met u bevestigen. (SV) 

Bevestigen. Een ander woord dan 'versterken' in Dan. 9:27. De werkwoordsvorm is hiphil.

11

11 En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen. (SV)

Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten. God heeft zijn tabernakel in het midden van Israël gezet door Jezus Christus.

Joh 1:14  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond [lett. getabernakeld - CP] (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid. (Telos)

12

12 En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn. (SV)

Ik zal in het midden van uw wandelen. Dat heeft God op een bijzondere wijze gedaan door Jezus Christus, Gods Zoon.

13

13 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de disselbomen van uw juk verbroken, en heb u doen rechtop staan. (SV)  

En heb u rechtop doen staan. Na de verbreking van het juk, dat de drager neerbuigt.

Lu 13:11  En zie, er was een vrouw die achttien jaar een geest van ziekte had gehad, en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Lu 13:12  Toen nu Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tot haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte.   Lu 13:13  En Hij legde haar de handen op en onmiddellijk richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. (...) Lu 13:16  Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag? (Telos)

16

16 Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten. (SV)

Uw vijanden zullen dat opeten. Zoals de Midianieten zouden doen ten tijde van Gideon.

18

18 En zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toedoen, om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen. (SV)  

Om u zevenvoudig over u zonden te tuchtigen. Merk op dat de strafgerichten van God in het boek Openbaring komen in drie zevenvouden: zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen.

19

19 Want Ik zal de hovaardigheid van uw  kracht verbreken, en zal uw hemel als ijzer maken, en uw aarde als koper. (CP[1])  

Uw kracht. Vs. 20: "uw macht".

20

20 En uw macht zal ijdellijk verdaan worden; en uw land zal zijn inkomsten niet geven, en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet geven. (SV)  

Uw macht. Vs. 19: "uw kracht".

21

21 En zo gij met Mij [in] tegenheid wandelen zult, en Mij niet zult willen horen, zo zal Ik over u, naar uw zonden, zevenvoudig slagen toedoen. (SV)  

Met Mij [in] tegenheid wandelen. Ongehoorzaam, in verzet, met tegenwerking. Zo ook in vs. 23, 24.

Zevenvoudig slagen toedoen. 2e keer gezegd, 1e keer in vs. 18.

23

23 Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij [in] tegenheid wandelen; (SV)  

Met Mij [in] tegenheid wandelen. Zo ook in vs. 21, 24.

24

24 Zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan.(SV)

Met u in tegenheid wandelen. Dit is wedervergelding van Gods zijde: verzet met verzet beantwoorden. Zie vs. 21, 23.

Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan. 3e keer gezegd, 1e keer in vs. 18, 2e keer in vs. 21.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.