Leviticus 23

Uit Christipedia

Leviticus 23 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

Gods feestgetijden. 1-2 Opschrift. 3 De sabbat. 4 Nieuw opschrift. 5 Paasfeest. 6-8 Ongezuurde broden. 9-14 Eerstelingsgarf. 15-22 Wekenfeest. 23-25 Gedachtenis van het geklank. 26-32 Verzoendag. 33-36 Loofhuttenfeest. 37-38 Onderschrift. 39-43 Nadere bepalingen omtrent het loofhuttenfeest. 44 Onderschrift.

2

2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden van Jahweh, welke ulieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. (CP[1]) 

Hoogtijden van Jahweh. Al wordt er in het evangelie van Johannes geschreven "het pascha van de Joden" (2:13; 11:55), "feest van de Joden" (5:1; 6:4) en "het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest" (7:2), het zijn in de eerste plaats feesten van God.

Zullen heilige samenroepingen zijn. Zie ook vs. 37. Als het om de hoogtijden van Jahweh gaat, wordt als eerste opgemerkt dat het heilige samenroepingen zijn, bijeenkomsten van de mensen van Gods volk. God wenst op de feesten gemeenschap met zijn volk.

3

3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult u doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen. (CP[1]) 

Op de zevende dag is de sabbat der rust. De eerstgenoemde hoogtijdag van Jahweh, een wekelijkse feestdag, type van het Vrederijk in het zevende millennium, dat volgt op zeven millennia van menselijk zwoegen, ploeteren en strijden. Op de sabbatsdag kwam de Israëliet tot rust, in het Vrederijk komt de mensheid tot rust.

Het is de HEEREN sabbat. Wellicht is het Vrederijk ook voor God een tijdperk van rust.

Jes 43:24  Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. (SV)

In al woningen. In al uw woonplaatsen. Zie ook vs. 14.

4

4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd. (SV) 

Deze zijn de gezette hoogtijden. De sabbat was een wekelijkse hoogtijdag, de volgende hoogtijden zijn jaarlijkse feestdagen.

De heilige samenroepingen. Zie vs. 2. Ook die samenroepingen wordt weer als eerste genoemd. De bijeenkomsten van Gods volk zijn belangrijk.

5

5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha. (SV) 

Het pascha is het eerste jaarlijkse feest in de godsdienstige kalender. Het spreekt van de verschoning door God, het voorbijgaan aan de huizen aan welker deurposten bloed van het lam gestreken was; een voorbijgaan gevolgd door de verlossing uit Egypte.

Tussen twee avonden. In het tweede deel van de middag (15.00 - 18.00 uur), tegen het vallen van de avond. Zie Avond voor de uitdrukking 'tussen twee avonden". De Heer Jezus stierf als Lam van God om drie uur 's middags, het begin van het tweede deel van de middag.

Er is een heilige samenroeping (4), hoewel deze nu niet wordt genoemd.

Loofhutten (6-8)

6

6 En op de vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde [broden] van Jahweh; zeven dagen zult u ongezuurde [broden] eten. (CP[1])

Op de vijftiende dag van die maand. De dag na de viering van het pascha (5).

7

7 Op de eerste dag zult u een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult u doen. (CP[1]) 

Op de eerste dag zult u een heilige samenroeping hebben. Weer staat in de beschrijving de bijeenkomst voorop, als bij de wekelijkse sabbat.

Ongezuurde Broden (15—21 abib)

Eerstelingsgarve (9-14)

11

11 En hij zal die garf voor het aangezicht van Jahweh bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. (CP[1])  

Daags na de sabbat. Zie vs. 15. Op de zondag na de sabbat in de week van Ongezuurde Broden. Dat is ook de dag geweest waarop de Heiland is opgestaan, als eersteling uit de doden.

Bewegen. Horizontaal heen en weer, zie Beweegoffer.

12

12 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; (SV)   

Een volkomen lam. Een mannetje, gelijk het Hebreeuws aangeeft. Zinnebeeld van de Heer Jezus als het Lam van God.

14

14  En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. (SV) 

In al uw woningen. In al uw woonplaatsen. Zie ook vs. 3.

Wekenfeest (15-)

15

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; (SV)  

Zeven volkomen sabbatten. D.i. 7 x 7 dagen = 49 dagen.

17

17 Ulieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen voor Jahweh. (CP[1]) 

Twee beweegbroden. Zinnebeeld van Jood en heiden, waaruit de gemeente van Christus wordt gevormd.

Gedesemd. Desem is een zinnebeeld van zedelijk kwaad. Het beginsel ervan zit in ons allen, als 'het vlees', de zondige natuur. Ook een gelovige, die uit geloof gerechtvaardigd en geheiligd is, heeft een zondige natuur.

Eerstelingen. De eerstelingen van de oogst zijn zinnebeeld van de gemeente van Christus. Wij vormen het eerste deel van de oogst.

Jak 1:18 Naar zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. (TELOS)

20

20 Dan zal de priester die met het brood van de eerstelingen [ten] beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen Jahweh een heilig ding zijn, voor de priester. (CP[1]) 

Voor de priester. Hem ten deel.

Hoogtijden in de zevende maand

In de zevende maand zijn drie hoogtijden: Gedachtenis van het geklank, Verzoendag, Loofhutten.

Zevende maand (Hebr. Tisjrie)
LoofhuttenfeestVerzoendagGedachtenis van het geklank

Gedachtenis van het geklank (23-25)

24

24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult u een rust hebben, een gedachtenis van het geklank, een heilige samenroeping. (CP[1])  

Een gedachtenis van het geklank. Het is een dag ter gedachtenis. Het is onduidelijk of het gaat om een gedachtenis aan het geklank, dat ergens in het verleden geklonken heeft; of een gedachtenis met geklank, bijvoorbeeld "met bazuingeschal" (Canisius-vertaling); zie Dag van het geklank.

Nabeschouwing (23-25)

Zie Dag van het geklank

32

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult u uw zielen verootmoedigen; op de negende der maand in de avond, van de avond tot de avond, zult u uw sabbat rusten. (CP[1])  

Op de negende der maand in de avond, van de avond tot de avond. "In de avond", waarmee de 10de dag begint, "van de avond tot de avond", tot aan de avond van de 10de dag, waarmee die gesloten is[2].

37

37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen [tot] heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; (SV) 

Heilige samenroepingen. Dit wordt als eerste genoemd, zie ook vs. 2.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Lev. 23 is onder wijziging verwerkt op 7 mrt. 2023.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 28 feb. 2023.