1 Thessalonicenzen/Hoofdstuk 5

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 1 Thessalonicenzen 5)
1 Thessalonicenzen > Hoofdstuk 5
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Thessalonicenzen:


Hoofdstuk 5 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Het eerste gedeelte (1-11) betreft de tijden en gelegenheden van de komst van de dag van de Heer. Die komt als een dief in de nacht, maar niet voor de gelovigen, die van de dag zijn en behouden worden. Wij moeten wel waakzaam, nuchter en wèlbewapend blijven. Het tweede gedeelte (12-28) bevat vermaningen betreffende ons gemeenschappelijk en ons particulier leven.

1 Thess. 5:1 Onderwerpen

1Th 5:1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. (Telos)

Maar wat de tijden en gelegenheden betreft. Die (gezien het voorgaande onderwerp), in verband staan met de komst van de Heer. Zie "met de Heer zijn" (4:17) en "samen met Hem leven" (5:10) Paulus zegt iets over die tijden en gelegenheden ten opzichte van de niet-gelovigen en ten opzichte van de gelovigen.

Hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Is ook niet nodig wat de broederliefde betreft:

1Th 4:9  Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven; want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben; (Telos)

1 Thess. 5:2 Als een dief in de nacht

1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in de nacht. (Telos)

De dag van de Heer. De dag van Jahweh, die in het Oude Testament is voorzegd. Zie Dag van Jahweh.

Als een dief in de nacht. Misschien is de opneming van de gemeente, waarbij de heiligen worden weggerukt van de aarde, daarbij ingesloten. Maar Paulus maakt duidelijk dat die dag ons, die zonen van het licht en zonen van de dag (vers 5), dus die van de dag zijn (vers 8), niet als een strik overvalt (vers 5). Op de dag van Sodoms verderf werd eerst Lot met zijn gezin weggenomen (Gen. 19:15v).

1 Thess. 5:3 Omslag

1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (Telos)

Zij ... hen. De niet-gelovigen, tegenover het "Maar u, broeders," (vers 4).

Vrede en veiligheid ... een plotseling verderf. Of "dan zal plotseling een verderf over hen komen"[1]. Dat is een omkering van zaken, een geweldige omslag. Vrede en veiligheid schijnt er ook te zijn vóór het tweede zegel, waarvan de ruiter de vrede van de aarde wegneemt.

Opb 6:4  En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. (Telos)

De aard van het plotselinge verderf wordt ons hier niet bekend gemaakt. Wellicht moeten we denken aan iets dergelijks als de catastrofe van de zondvloed of de omkering van Sodom.

Lu 17:27  zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. Lu 17:28  Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Lu 17:29  op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. (Telos)

Lu 21:34  Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. Lu 21:35  Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. Lu 21:36  Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen. (Telos)

Een plotseling verderf overkwam Herodes Agrippa I, toen een engel van de Heer hem sloeg (Hand. 12:23). De plagen van het apocalyptische Babylon overkomen haar op één dag (Opb. 18:8).

Over hen. Waarschijnlijk: "over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak" (Luk. 21:35).

Zoals de barensnood over een zwangere. Dat Heer Jezus vergelijkt de rampspoeden vóór het einde met weeën.

Mr 13:8  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (Telos)

Het zinnebeeld van de barensnood heeft ook een gunstige zijde: er zal een geboorte plaatsvinden, er komt nieuw leven!

1 Thess. 5:4 Voor u niet als een dief

1Th 5:4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; (Telos)

Maar u, broeders. Anders dan de 'zij' en 'hen' in vers 3.

Bent niet in de duisternis. De anderen zijn in de duisternis, in de nacht (vers 2). Zij zijn van de nacht, van de duisternis (vers 5). De mannen van Sodom wilden hun kwaad in de nacht doen (Gen. 19:1, 4-5). Zij waren van de duisternis.

1Thess. 5:5

1Th 5:5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. (Telos)

Zonen van het licht en zonen van de dag. Wandelen in het licht van de dag - in het licht van Hem, die het licht van de wereld is - kenmerkt hen, alsook hun bestemming om in het eeuwige licht van de hemel te leven. "Wij zijn van de dag" (vers 8).

1 Thess. 5:6 Waken en nuchter zijn

1Th 5:6  Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. (Telos)

Niet slapen zoals de overigen, maar ... waken. Het tegenovergestelde van slapen is waken. Toen de dageraad opging (Gen. 19:15) en de mensen in Sodom nog sliepen, namen de engelen Lot en zijn gezin mee. Toen de zon opging boven de aarde (Gen. 19:23) en Lot inmiddels in Zoar was, kwam over Sodom een plotseling verderf.

Nuchter zijn. Het tegenovergestelde is dronken zijn (vers 7).

1 Thess. 5:8

1Th 5:8  Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; (Telos)

Die van de dag zijn. Zie vers 5.

Borstharnas ... helm. Dat zijn wapens. Wij moeten geestelijk welbewapend zijn. Nuchter, wakend, beschermd. Een volgeling van Jezus heeft te maken met tegenstanders, is betrokken in een geestelijke strijd.

Geloof ... liefde ... hoop. Dat zijn hoofddeugden. De Thessalonikers bezaten ze.

1Th 1:3  onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader, (Telos)

Paulus maakt duidelijk dat deze deugden ook beschermingsmiddelen zijn in een geestelijke strijd. Hoop van de behoudenis. De hoop van de behoudenis is de hoop die ziet op onze toekomstige behoudenis.

Ro 8:24  Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet, is geen hoop; want wie hoopt er op wat hij ziet? (Telos)

God heeft ons "bestemd ... tot het verkrijgen van de behoudenis" (vers 9).

1 Thess. 5:9

1Th 5:9  want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, (Telos)

Toorn. De dag van Jahweh (vers 2) brengt toorn voor de goddelozen, maar redding voor de gelovigen. Vergelijk Lot: op de dag van Sodoms verderf werden eerst hij, zijn vrouw en beide dochters weggenomen en in veiligheid gebracht (Gen. 19:15v). Ze waren niet bestemd tot toorn. Zo ook Noach en de zijnen.

Door de Heer Jezus Christus. Hij zal ervoor zorgen dat wij behouden worden.

1 Thess. 5:10

1Th 5:10  die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem leven. (Telos)

Hetzij wij slapen. Kennelijk is het mogelijk dat wij, ondanks de vermaning om te waken, toch slapende gevonden worden door de Heer als Hij komt. In de gelijkenis van de tien maagden blijken allen te slapen als de Heer eraan komt.

Mt 25:5  Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. (Telos)

Misschien bedoelt Paulus een letterlijk slapen en waken: de ene gelovige is wakker, de andere slaapt. Ook, als de Heer voor ons overdag komt, zullen onze gelovige tegenvoeters in Nieuw-Zeeland slapen, en omgekeerd.

Samen met Hem leven. Hij is bij ons en wij bij Hem. Wij delen het eeuwige leven, zoals een man en een vrouw hun leven delen in het huwelijk.

1 Thess. 5:11

1Th 5:11  Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. (Telos)

Vermaant elkaar. Hetzelfde woord als in 4:18. Het kan 'troosten' of 'vermanen' betekenen.

1Th 4:18  Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. (Telos)

Het is bemoedigend te weten dat wij bestemd zijn, niet tot toorn, maar tot behoudenis.

1 Thess 5:12-28 Vermaningen en slot

In dit gedeelde vinden wij een reeks vermaningen. Indeling naar onderwerpen:

Gemeenschappelijk leven

 • vs. 12-13 gewenste houding tegenover leiders
 • vs. 14 houd vrede onder elkaar
 • vs. 14 woord, werk en houding t.o. elkaar
 • vs. 15 jaagt altijd naar het goede

Persoonlijk leven: geestelijk leven

 • vs 16 verblijdt u altijd
 • vs 17 bidt zonder ophouden
 • vs 18 dankt in alles
 • vs 19 Blust de Geest niet uit
 • vs 20 Houding en omgaan met profetieën

Persoonlijk leven: heiliging

 • vs 22 Onthoudt u van elke vorm van kwaad
 • vs 23 Heiliging

Slot

 • vs 25 Verzoek om voorbede
 • vs 26 Groeten
 • vs 27 Bevel om voor te lezen
 • vs 28 genadewens

1 Thess. 5: 12-15 Gemeenschappelijk leven

1 Thess. 5: 12-13 Gewenste houding tegenover leiders

1Th 5:12 Wij nu vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, 1Th 5:13 en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. Houdt vrede onder elkaar. (TELOS)

Let op de volgorde van wat zij doen: arbeiden, leiden, terechtwijzen. Zij arbeiden, zijn bezig, actief. Van daaruit leiden zij. En wijzen zij terecht.

Zulke mensen moeten wij: (1) erkennen, (2) zeer hoogachten in liefde om hun werk (van arbeiden, leiden, terechtwijzen)

Erkennen. Voorbeeld in 1 Cor. 16:15-18 (erkent dan zulke broeders, die arbeiden ten dienste van de heiligen).

Leiding geven in de Heer. In overeenstemming met de Heer en in Zijn kracht. Als broeder en onderdaan van de dezelfde (gemeenschappelijke) Heer.

Houdt vrede onder elkaar. Past goed bij de vorige verzen, aangezien zonder erkenning en liefde makkelijk afgunst en conflict rijzen.

1 Thess. 5: 14 Woord, werk en houding t.o. elkaar

1Th 5:14 En wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen. (Telos)

De ongeregelden willen niet, de kleinmoedigen weten (zien, begrijpen) niet, de zwakken kunnen niet. Verschillende noden (mensen met verschillende noden) vergen verschillende behandelingen. Geduld opbrengen voor alle soorten mensen. Dat is de houding die bij deze behandelingen hoort.

1 Thess. 5: 15 Jaagt altijd naar het goede

1Th 5:15 Ziet toe dat niet iemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaagt altijd naar het goede en voor elkaar en voor allen. (TELOS)

Sluit aan bij geduldvers 14. Een ander, ook een broeder of zuster, kan je kwaad doen. Je geduld wordt op de proef gesteld! Niet passief verdragen, maar actief het goed najagen. Ook jegens niet-gelovigen of gelovigen uit andere kringen.

1 Thess. 5:16-21 Persoonlijk leven: geestelijk leven

1 Thess. 5:16

1Th 5:16 Verblijdt u altijd. (TELOS)

Verblijdt u altijd (5:16). Er is altijd reden tot blijdschap. Zelfs bij vervolging, Matth. 5:12.

1 Thess. 5:18

1Th 5:18 Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. (TELOS)

Dankt in alles (5:18). In alle omstandigheden. Er staat niet ‘dankt om alles’. Voor Nederlanders moeilijke opgave. Je kunt je verblijden over datgene waarover je je kunt verblijden. (vers 16)

Wil van God (5:18). Een ander dingen dat God wil is onze heiliging.

1Th 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij;

1 Thess. 5:19

1Th 5:19 Blust de Geest niet uit. (TELOS)

Blust de Geest niet uit (5:19). Blust de Geest bij een ander niet uit. Alsof je een vuur uitdooft. Blokkeer Zijn werking niet. Vergelijk bedroeven van de Geest, Ef. 4:30.

1 Thess. 5: 20-21

1Th 5:20 Veracht de profetieen niet, 1Th 5:21 maar beproeft alles, behoudt het goede. (TELOS)

Een profetie is door de Geest van God (vers. 19). Profetie niet verachten, wel beproeven. Alles beproeven. Dus kritische houding nodig. Het goede behouden.

Beproeft (5:21). Vgl. 1 Cor 14 (beoordelen van de profetie).

Flp 1:10 om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, (TELOS)

1 Thess. 5:22-24 Persoonlijk leven: heiliging

1 Thess. 5:22

1Th 5:22 Onthoudt u van elke vorm van kwaad. (TELOS)

Elke vorm van kwaad. Zoals hoererij, 4:3.

1Th 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij;

1 Thess. 5:23

1Th 5:23 Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. (TELOS)

Heiligen. Houdt aftrekken van het kwaad in (vers 22). God heeft ons geroepen in heiliging, 4:7.

Onberispelijk. Onberispelijk in heiligheid:

1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)

1Co 1:8 die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. (TELOS)

Het doel van de Heiland is:

Efe 5:26 opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, Efe 5:27 opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. (TELOS)

Flp 1:10 om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, (TELOS)

Col 1:22 in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen; (TELOS)

Jds 1:24 Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, (TELOS)

Komst. Ook in 1 Thess. 3:13 wordt het belang van heiligheid verbonden met de komst van de Heer Jezus.

1 Thess. 5:24

1Th 5:24 Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. (TELOS)

Die u roept. God heeft ons geroepen in heiliging, 4:7.

Hij zal het ook doen. Hij zal de heiliging van ons volbrengen.

1 Thess. 5:25-27 Slot

1 Thess. 5:25 Voorbede gevraagd

1Th 5:25  Broeders, bidt ook voor ons. (Telos)

De brief begint met gebed van Paus voor de Thessalonicenzen ...

1Th 1:2  Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, ((telos)

... en eindigt met zijn verzoek om voor hem, Gods arbeider, te bidden.

1 Thess. 5:26 Heilige groet

1Th 5:26 Groet al de broeders met een heilige kus. (TELOS)

Met een heilige kus. Nadruk ligt op ‘heilig’, niet op ‘kus’. Zie verzen 23-24. Een heilige kus is een kus in oprechtheid, zonder onzuivere bedoeling. Het tegendeel hiervan is de Judaskus, de kus van Judas Iskariot, die Jezus overleverde.

1 Thess. 5:27 Voorlezing

1Th 5:27 Ik bezweer u bij de Heer, dat de brief aan alle <heilige> broeders wordt voorgelezen. (TELOS)

Aan alle <heilige> broeders. Aan broeders èn zusters, mogen we lezen.

Meer weten

Ken Johnson, Looking at the Rapture, pt. 2. Youtube.com, 20 juni 2018. Studie van het laatste deel van 1 Thess. 4 en het eerste deel van 1 Thess. 5, inzonderheid gericht op de wegrukking van de gemeente.

Voetnoot

 1. Thief in the Night — Rapture or Armageddon? Youtube.com: Soothkeep, 20 nov. 2023. Vanaf 4 min. 21 sec. Studie van Lee Brainard over de uitdrukking 'als een dief in de nacht'.