Job (boek)/Hoofdstuk 14

Uit Christipedia
Job (boek) > Hoofdstuk 14
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Job (boek):


Hoofdstuk 14 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Job 14:4

Job 14:4  Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een. (SV)

Daarop vormt Jezus Christus een uitzondering, doordat hij op enige wijze, door de Heilige Geest, verwekt is. Hij is als een zondeloos en rein wezen geboren en dat voor de rest van zijn leven gebleven.

Job 14:12

Job 14:12  Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden. (SV)

Wat Job hier zegt, is niet juist. De tegenwoordige aarde en hemel gaan voorbij, nadat alle doden zijn opgewekt en voor de rechterstoel van Christus zijn gesteld.