Job (boek)/Hoofdstuk 22

Uit Christipedia
Job (boek) > Hoofdstuk 22
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Job (boek):


Hoofdstuk 22 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Job. 22:30

Job 22:30  Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uwer handen. (SV)

God zal de schuldige bevrijden, omdat u onschuldig bent. Dat doet denken aan de Heiland, om wiens wil wij vergeving hebben ontvangen.

1Jo 2:12  Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van zijn naam. (Telos)