Kolossenzen 3

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Kolossenzen 3:


Kolossenzen 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Col. 3:1

Col 3:1   Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. (Telos)

Met Christus opgewekt. Want wij zijn 'voleindigd in Hem'.

Col 2:10  en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. (...) Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. (Telos)

Zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.

Heb 2:9  maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. (Telos)

Col. 3:2

Col 3:2  Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. (Telos)

Heb 2:9  maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. (Telos)

Een lied zegt: 'Het ware leven, lieven, loven, is slechts waar men Jezus ziet'.

Col. 3:3

Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Telos)

U bent gestorven.

Col 2:10  en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. Col 2:11  In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. (Telos)

Col 2:20  Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: (Telos)

Uw leven is met Christus verborgen in God. En dat leven, die positie zal eens geopenbaard worden, zie volgende vers.

Joh 17:22  En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn zoals Wij een zijn: (Telos)

Ro 8:17  En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Ro 8:18  Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. (...)  Ro 8:30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Telos)

Col. 3:4

Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)

Christus, uw leven. Zie vorige vers.

Geopenbaard ... in heerlijkheid.

1Pe 5:1  De oudsten onder u vermaan ik dus, de medeoudste en getuige van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden; (Telos)

Ro 8:17  En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Ro 8:18  Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. (...)  Ro 8:30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Telos)

Col. 3:5

Col 3:5  Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, 

Doodt dan. Niet alleen het zoeken (vers 1), ook dit doden is de praktische uitwerking van het voleindigd zijn in Christus.

Col 2:11  In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, (Telos)

Hoererij. Inbegrepen zijn prostitutie, omgang met een vrouwelijke of mannelijke prostitué, maar ook homoseksuele handelingen of andere vormen van seksuele ontucht. Zie Hoererij voor het hoofdartikel.

Onreinheid. Hier, gezien de woorden 'hoererij' en 'hartstocht', in de eerste plaats te denken aan onkuisheid, seksuele onreinheid. Zie Onreinheid voor het hoofdartikel over het onderwerp.

Hebzucht, die afgodendienst is. Alsof wij verzamelen voor een afgod als de Mammon.

Mt 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon. Mt 6:25 Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat u eten of wat u drinken zult, ook niet voor uw lichaam, waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? (TELOS)

Col. 3:6

Col 3:6  om welke dingen de toorn van God komt <over de zonen van de ongehoorzaamheid>. (Telos)

De toorn van God.

Over de zonen van de ongehoorzaamheid. Deze woorden tussen hoekhaken ontbreken in een of meer handschriften.

Efe 2:2  waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, (Telos)

Efe 5:6  Laat niemand u bedriegen met zinloze woorden; want om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. (Telos)

Col. 3:8

Col 3:8  Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. (Telos)

Toorn. Zo vertaalt ook de NBG51-vertaling, de Naardense vertaling en de Herziene Statenvertaling. Andere vertalingen hebben 'gramschap (SV), 'woede' (NBV2004).

Kwaadheid. Andere vertalingen hebben 'toornigheid' (SV), 'heftigheid' (NBG51), 'drift' (NaB), 'woede' (HSV).

Boosheid. Andere vertalingen hebben 'kwaadheid' (SV), 'kwaadaardigheid' (NBG51, NaB), 'slechtheid' (HSV).

Laster. Zo vertaalt ook de NBG51-vertaling, de Canisius-vertaling, NaB, HSV. De Statenvertaling heeft 'lastering' (SV)

Vuile taal. Andere vertalingen hebben 'vuil spreken' (SV), 'oneerbare taal' (Canisius), 'vuilpraat' (NaB), 'schandelijke taal' (HSV, Leidse vertaling), 'beschimping' (WV78), 'vunzige taal' (WV95)

Col. 3:11

Col 3:11  Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije; maar Christus is alles en in allen. (Telos)

Daarin. In de nieuwe mens.

Barbaar. Dat is niet-Griek. Zie Barbaar.

Scyth. Ook een Scyth was een 'barbaar', d.i. een niet-Griek. Hij wordt hier afzonderlijk genoemd, misschien omdat de beschaafde volken van de oudheid de Scythen als de wildste barbaren beschouwden.

Col. 3:12

Col 3:12  Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, (Telos)

Doet dan aan. Gelijk het aantrekken van een kleed. Bekleedt u zich met de deugden van Christus (vgl. 13 'zoals ook Christus').

Col. 3:13

Col 3:13  elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. (Telos)

Elkaar verdragend. Dus wij hebben ook verdraagzaamheid aan te doen.

Col. 3:14

Col 3:14  En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. (Telos)

De band van de volmaaktheid. We hebben ook de liefde aan te doen en wel als een band die de andere kledingstukken bijeenhoudt. Deze band is tevens de band van de volmaaktheid: zij verenigt de deugden, sluit ze in zich, is daarvan de oorsprong, zoals we uit 1 Kor. 13 kunnen opmaken.

1Co 13:4  De liefde is lankmoedig, is goedertieren; de liefde is niet jaloers; de liefde praalt niet, is niet opgeblazen, 1Co 13:5  handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe,  1Co 13:6  verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid; (Telos)

God is liefde en Hij is volmaakt.

Col. 3:15

Col 3:15  En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen; en weest dankbaar. (Telos)

Waartoe u ook geroepen bent in één lichaam. U bent geroepen, met andere heiligen, om die vrede te genieten. Met andere heiligen vormt u één lichaam, één gemeente. In uw harten heerse de vrede van Christus en daarmee ook in de gemeente. Tegen een ander een grief koesteren (vers 13) verdraagt zich niet met de vrede van Christus.