Exodus 28 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

In 't kort: het hogepriesterlijk gewaad. 1 Mozes moet Aäron en zijn zonen tot priesters wijden. 2-5 Aärons ambtskleding, namelijk 6-14 de efod, 15-30 de borsttas, 31-35 de mantel, 36-38 de voorhoofdsplaat met haar opschrift en 39 drie andere kledingstukken. 40-43 De vier kledingstukken van de gewone priesters.

5

Ex 28:5  Zij zullen ook het goud, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen nemen; (SV)

Deze stoffen en kleuren worden ook gebruikt in de tabernakel.

12

Ex 28:12  En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls; en Aäron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. (SV)

Stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. "Stenen ter gedachtenis" wil zeggen, stenen, waardoor God Zich Zijn volk herinnert. Als Aäron met de stenen op de schouder, en in die stenen de namen van de zonen van Israël gegraveerd, in het Heiligdom verscheen, zou God Zijn volk op een bijzondere wijze indachtig zijn. Hij, de Heere, wanneer Hij de namen ziet, wil zich daardoor herinneren dat Israël Zijn Verbondsvolk is[1], en Hij onder hen als overste Herder en Koning staat, en Hij zal Zijn volk met een goede regering verzorgen.

Hier is de Hogepriester een type van de Christus, die al de Zijnen, geheel Zijn Gemeente draagt op Zijn schouder, verschijnend voor het aangezicht van God de Vader.

Heb 9:24  Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (Telos)

33

Ex 28:33  En aan de zomen ervan zult u granaatappelen maken van hemelsblauw, en van purper, en van scharlaken, aan zijn zomen rondom, en gouden belletjes rondom ertussen. (CP[2])

Granaatappelen. Is het dragen van granaatappels een symbool van het vrucht dragen door onze Heiland Jezus Christus?

Hemelsblauw ... purper ... scharlaken ... gouden. Kleuren die we vaker zijn tegengekomen in de tabernakel en in de kleding van de hogepriester.

Gouden belletjes. Opdat het geluid van de hogepriester gehoord wordt, als hij het Heilige binnentreedt en verlaat, opdat hij niet sterft (35).

Rondom ertussen. Zie volgende vers.

38

Ex 28:38  En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron draagt de ongerechtigheid van de heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven van hun geheiligde dingen; en zij zal voortdurend aan zijn voorhoofd zijn, opdat ze aangenomen worden voor het aangezicht van Jahweh. (CP[2])

De heilige gaven van de Israëlieten waren niet zonder ongerechtigheid. Een nieuwtestamentisch voorbeeld is misschien de toewijding van Petrus aan de Heer Jezus.

Mr 14:31  Hij sprak echter zeer nadrukkelijk: Al moest ik met U sterven, ik zal U geenszins verloochenen. En evenzo zeiden zij ook allen. (Telos)

Met zijn toewijding kwam ook de ongerechtigheid van de verloochening.

Om ze. Vermoedelijk de heilige gaven. Anderen: degenen die de gaven brengen.

Aangenomen worden. Aanvaardbaar, aangenaam gemaakt en dan aangenomen.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ex. 28:12. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 8 jan. 2022.

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ex. 28 is onder wijziging verwerkt op 20 jan. 2022.

Voetnoten

  1. Zo is ook de regenboog een verschijnsel ter gedachtenis door God. Ge 9:16  Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is (SV).
  2. 2,0 2,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.