Exodus 32

Uit Christipedia

Exodus 32 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

1-14. Afgoderij met het gegoten kalf. 15-25 Mozes' terugkeer. 26-29 Strafoefening door de Levieten. 30-35 Mozes keert terug tot God.

34

Ex 32:34 Doch ga nu heen, leid dit volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie, Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan! doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun zonde over hen bezoeken! (SV)

Waarheen Ik u gezegd heb. Namelijk het land dat God aan Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft, hun nageslacht te zullen geven.

Ex 33:1 Voorts sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, trek op van hier, gij en het volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven; (SV)

35

Ex 32:35  Aldus plaagde de HEERE dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, hetwelk Aäron gemaakt had. (SV)

Aldus plaagde de HEERE dit volk. Zo liet God het bij dit strafgericht, door de Levieten voltrokken.