Exodus 27

Uit Christipedia

Exodus 27 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

In 't kort: altaar, voorhof en kandelaarolie. 1-8 Het te maken altaar en zijn gerei. 9-18 Het voorhof. 19 Het materiaal van de gereedschappen van de tabernakel. 20-21 De olie van de menora.

1

Ex 27:1   Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte. (SV)
De maten worden hier in 'cubits' (cu), Engels voor 'ellen', aangegeven.

9

Ex 27:9  U zult ook het voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidhoek zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangsels zijn van fijn getweernd linnen; de lengte van een zijde zal honderd ellen zijn. (SV)

De lengte van een zijde zal honderd ellen zijn. De langste zijde van het voorhof was honderd ellen.

10

Ex 27:10  Ook zullen zijn twintig pilaren, en derzelver twintig voeten, van koper zijn; de haken dezer pilaren, en hun banden zullen van zilver zijn. (SV)

Twintig voeten, van koper. De voeten van de Heer Jezus, dien Johannes in een visioen zag, waren "aan blinkend koper gelijk" (Opb. 1:15).

Opb 1:15  en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. (...)  Opb 2:18  En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk: (Telos)

Twintig pilaren. Aan de langste zijde van de omheining.

12

Ex 27:12  En in de breedte des voorhofs, aan den westerhoek, zullen behangselen zijn van vijftig ellen; hun pilaren tien, en derzelver voeten tien. (SV)

Vijftig ellen. Zo lang waren de kortste zijden van het voorhof.

14

Ex 27:14  Alzo dat er vijftien ellen der behangselen op [de] [ene] zijde zijn; hun pilaren drie, en hun voeten drie; (SV)

Vijftien ellen. De breedte van het voorhof bedroeg 50 ellen.

15

Ex 27:15  En vijftien [ellen] der behangselen aan de andere zijde; hun pilaren drie, en hun voeten drie. (SV)

Vijftien [ellen]. Er bleef een ruimte van 50 - 15 - 15 = 20 ellen over voor de ingang, de poort van het voorhof.

16

Ex 27:16  In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier. (SV)

Deksel. Bedekking, voorhangsel, gordijn.

Twintig ellen. 50 (breedte) - 15 (behangsel links) - 15 (behangsel rechts) = 20 ellen voor de ingang.

Hemelsblauw, en purper en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk. Zo ook de het voorhangsel van het Heilige en dat van het Allerheilige. Het voorhangsel van het Allerheilige had ook afbeeldingen van cherubs.

De pilaren vier. In totaal aan de oostzijde stonden 3 + 3 + 4 = 10 pilaren. Datzelfde aantal aan de westzijde. Op de afbeeldingen van de tabernakel ziet men drie verschillende weergaven:

1. de eerste en de vierde pilaar staan pal naast een pilaar van de behangsels naast de ingang (zie afbeelding boven).

2. de behangsels naast de ingang delen dezelfde buitenste pilaren van het gordijn voor de ingang, waarbij die behangsels aan vier pilaren hangen.

Weergave 2: de behangsels naast de poort hangen elk aan vier pilaren. Lijkt lijkt in strijd met Ex. 27:15-16.

3. als 2, waarbij de behangsels aan drie pilaren hangen, waardoor het totaal aantal pilaren 8 wordt.

Weergave 3: 8 pilaren aan de oostzijde (voorzijde) en 10 aan de westzijde (achterzijde). De behangsels (linnen schermdoeken) aan weerszijden van de ingang delen een pilaar met het gordijn voor de ingang. Dit aantal van 8 lijkt minder juist.

Weergave 1 lijkt de beste te zijn.

17

Ex 27:17  Al de pilaren van het voorhof zullen rondom met zilver verbonden zijn; hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. (CP[1])

Al de pilaren. 20 + 10 + 20 + 10 = 60 in getal.

Met zilver verbonden. Met zilveren dwarsstangen.

19

Ex 27:19  Aangaande al het gereedschap des tabernakels, in al deszelfs dienst, ja, al zijn pennen, en al de pennen des voorhofs, zullen van koper zijn. (SV)

Gereedschap. Sommige vertalingen hebben: 'voorwerpen'.

Pennen. Tentpinnen.

Dienst. Of: arbeid. Daarbij kan men denken aan het opbouwen en afbreken van de tabernakel.

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.