Psalmen (boek)/Psalm 22

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 22 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting. David, in verdrukking en doodsgevaar, smeekt God niet ver te zijn en hem uit te redden. Hij tekent zijn ellende en de omringende vijanden. God verhoort hem. Alle einden der aarde zullen die verlossing gedenken en zich tot Jahweh bekeren.

Profetisch. De psalm vertolkt tevens profetisch het lijden van onze Heiland aan het kruis. Hij haalde woorden uit deze psalm aan.

Mt 27:46 Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lema sabachthani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (TELOS)

Joods klaaglied. Hieronder een vertolking van Psalm 22 als een klaaglied bij Jom HaSjoah, de Israëlische herdenking van de Holocaust. De psalm, die begint met 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' ('Eli, Eli, lama asavtani' in het Hebreeuws) is altijd de uitroep van verdrukte Joden geweest. Bij dit traditionele gezang (gezongen door Magdalith) worden in de video schokkende beelden uit de Holocaust getoond.

Ps. 22:3

Ps 22:3  (22-4) Doch Gij zijt heilig, wonende [onder] de lofzangen Israëls. (SV)

De lofzangen. Of loftuitingen. Het is niet duidelijk of we aan gezongen lof moeten denken (vgl. verzen 22, 25-26).

Ps. 22:6

Ps 22:6  (22-7) Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. (SV)

Worm. Het gaat hier om het vrouwtje van de worm "coccus ilicis". Het Hebreeuwse woord kan zowel de worm als de door de worm voortgebrachte kleurstof aanduiden. De kleurstof is scharlaken of karmozijn. De kleurstof wordt gemaakt van het gedroogde lichaam van het vrouwtje. Wanneer het vrouwtje haar jongen gaat voortbrengen, hecht ze zich vast aan een boomstam, zodanig dat ze nooit meer los komt. De eitjes die zij onder haar lijf legt, zijn zodoende beschut, totdat de larven uitkomen en om hun eigen leven beginnen. Wanneer de moeder sterft, kleurt een scharlaken vocht haar lichaam en het omringende hout. Van de dode lichamen van deze wormpjes werden de scharlaken kleurstoffen verkregen.[1]

Velen zien hierin een zinnebeeld van Christus die stervend aan het kruishout, zijn bloed vergoot en stierf, opdat wij zouden leven.

Jes 1:18  Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol. (SV)

Ps. 22:27

Ps 22:27  (22-28) Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. (SV)

Zullen het gedenken. Het lijden van de Heer Jezus, dat in het eerste deel van deze psalm getekend wordt, en Gods verlossing, die Hem uit de dood deed opstaan. Dat gedenken doen wij thans bij het heilig avondmaal, dat wij immers vieren tot Zijn gedachtenis.

1Co 11:24  en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u is; doet dit tot mijn gedachtenis’. 1Co 11:25  Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’. (Telos)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. Zie ook Prophecies of Jericho. Youtube.com: Prophecy in the News, 15 juli 2020. Vanaf 27 min 13 sec. Hier wordt extra informatie gegeven.