Psalmen (boek)/Psalm 1

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Psalm 1 (Welzalig de man die niet wandelt) dient samen met Psalm 2 als introductie tot het hele Psalmboek. Het bezingd hoe gelukkig diegene is die dag en nacht mediteerd op de Thora (de Wet). Deze persoon wordt vergeleken met een nieuwe Jozua:

Joz. 1:7,8: Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. (HSV)

Wie zo handeld zal groeien als de Boom des levens in het Paradijs. Het navolgen van de Wet en het beeld van het groeien als bomen in het Paradijs worden in de rest van het Psalmboek verder uitgewijd.

De tegenstelling is ook waar. Wie de Wet niet navolgd, maar naast zich neer legt zal vergaan als kaf in het vuur. Het beeld van hoe God omgaat met de goddelozen wordt ook verder uitgewijd in volgende Psalmen.

Ps. 1:2

Psalm 1:2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE/ en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (HSV)

Wet. Het Hebreeuwse woord thora betekend letterlijk onderwijzing. Het kan worden gebruikt als practische lessen, maak ook in de bredere zin voor de 613 geboden die aan Mozes gegeven worden in de woestijn, of zelfs als de volledige Pentateuch, de vijf boeken van Mozes.

Overdenken. Het Hebreeuwse woord Hagah (Mediteren, overdenken) betekent letterlijk brommen of zacht spreken en wordt vergeleken met het grommen van een leeuw over zijn prooi. Het idee is dat je dag en nacht de woorden van de Wet zachtjes tegen jezelf uitspreekt, om het daarna in jezelf en met anderen te overdenken.

Video

Psalm 1 in het Engels gezongen door Kim Hill: