Richteren 11

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van Richteren zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Richteren, hoofdstuk: 12345678910111213141516171821

Hoofdstuk Richteren 11 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Jefta, als onecht door zijn broers verstoten, gaat wonen in het land Tob, waar hij zich met enig volk oefent in strooptochten (1-3). Hij wordt daarna door de oudsten van Gilead beroepen tot krijgsoverste tegen de Ammonieten, wat hij onder zekere voorwaarde aanneemt (4-11). Hij zendt tweemaal boden tot de koning van de Ammonieten, om hem tot afstand van oorlog te bewegen, maar tevergeefs (12-28). Daarna trekt Jefta, door Gods Geest gedreven, tegen hem op, en doet een onbedachte gelofte (29-31). Hij slaat de Ammonieten (32-33). En volbrengt zijn gelofte aan zijn dochter, zijn enig kind (34-40).

3

Ri 11:3  Toen vlood Jeftha voor het aangezicht zijner broederen, en woonde in het land Tob; en ijdele mannen vergaderden zich tot Jeftha, en togen met hem uit. (SV)

Het land Tob.