Richteren 12

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van Richteren zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Richteren, hoofdstuk: 12345678910111213141516171821

Hoofdstuk Richteren 12 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: nederlaag van de Efraïmieten. De richters Ebzan, Elon en Abdon. — Na de overwinning van Jefta over de Ammonieten staan de mannen van Efraïm, die zich gepasseerd voelen, tegen hem en dreigen hem met vuur te verbranden (1). Jefta en de mannen van Gilead verslaan echter Efraïm; 42.000 Efraïmieten worden gedood. Jefta richt daarop zes jaar lang Israël met vrede. (2-7). Op Jefta volgen na elkaar de drie richters Ebzan, Elon en Abdon; uitwendige vijanden worden niet vermeld (8-15).

4

Ri 12:4  En Jeftha vergaderde alle mannen van Gilead, en streed met Efraïm; en de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want zij zeiden: Vluchtelingen van Efraïm bent u, Gilead, te midden van Efraïm en te midden van Manasse. (CP[1])

Zij zeiden. De Gileadieten zeiden. Anderen: de Efraïmieten zeiden.

Vluchtelingen van Efraïm bent u. Of "Weggelopenen van Efraïm bent u". Zie ook vers 5.

Indien dit de woorden van de Gileadieten zijn, dan komen deze overeen met vers 5, "de vluchtelingen van Efraïm".

Indien dit woorden van de Efraïmieten zijn, dan is de betekenis wellicht als volgt. De Gileadieten waren van de over-Jordaanse halve stam van Manasse. Hun wordt verweten dat zij zich hadden afgescheiden van de andere helft van hun stam en dus ook van Efraïm, het hoofd van de beide stammen. Hierom noemen de EfraImieten hen "voortvluchtigen," "weggelopenen van Efraïm".

Te midden van Efraïm en te midden van de Manasse. Indien dit de woorden zijn van de Gileadieten, dan is de betekenis mogelijk: Gilead treedt krijgshaftig op in Efraïm en in Manasse.

Indien dit de woorden van de EfraImieten zijn: mogelijk verraden de Efraïmieten met deze woorden ook hun voornemen, om die Overjordaanse halve stam zijn tegenwoordige woonplaatsen te doen verlaten en over te voeren naar het land Kanaän, hen verdelend onder Efraïm en onder Manasse, waarom zij zeiden: "Gilead in het midden van Efraïm en Manasse". "U, Gileadieten, bent vluchtelingen van Efraïm (die) tussen de Efraïmieten en tussen de Manassieten (behoorde te wezen)." Zulke gezindheden gaven Jeftha volkomen recht om zo’n overheersing door de wapens tegenstand te bieden.

5

Ri 12:5  want de Gileadieten ontnamen de Efraïmieten de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan; en het geschiedde, als de vluchtelingen van Efraïm zeiden: Laat mij overgaan; zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: Bent u een Efraïmiet? wanneer hij zei: Neen; (CP[1])

De doorwaadbare plaatsen. Via deze wilden de Efraïmieten uit het Overjordaanse vluchten naar hun stamgebied in het land Kanaän.

6

Ri 12:6  Zo zeiden zij tot hem: Zeg nu Sjibboleth; maar hij zei: Sibboleth, en kon het alzo niet recht spreken; zo grepen zij hem, en versloegen hem aan de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, dat te dier tijd van Efraïm vielen twee en veertig duizend. (CP[1])

Sjibboleth. Het woord betekent hier, bij de Jordaan uitgesproken, 'stroom'.

Sibboleth. De eerste letter werd met een harde 's' uitgesproken, niet als 'sj'. Deze uitspraak was een herkennings- of onderscheidingsteken waaraan de mannen van Jefta de Efraïmieten konden herkennen.

7

Ri 12:7  Jeftha nu richtte Israël zes jaren; en Jeftha, de Gileadiet, stierf, en werd begraven in de steden van Gilead. (SV)

Zes jaren.

1300 - 1100 v.C. < Israël 1100 - 1000 v.C.[2] > 1000 - 900 v.C.
DavidDavidIsbosethSaulSamuëlSimsonAbdonElonEbzanJefta

9

Ri 12:9  En hij had dertig zonen; en hij zond dertig dochteren naar buiten, en bracht dertig dochteren van buiten in voor zijn zonen; en hij richtte Israël zeven jaren. (SV)

Zeven jaren. Zie tijdschema hierboven.

11

Ri 12:11  En na hem richtte Israël Elon, de Zebuloniet, en hij richtte Israël tien jaren. (SV)

Tien jaren. Zie tijdschema hierboven.

13

Ri 12:13  En na hem richtte Israël Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet. (SV)

De Pirhathoniet. Bewoner van de stad Pirhathon in Efraïm.

Ligging van Pirhathon in het noorden van Efraïm

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt. 12:4. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 juni 2021.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.