Richteren 21

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van Richteren zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Richteren, hoofdstuk: 12345678910111213141516171821

Hoofdstuk Richteren 21 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De Israëlieten hadden gezworen dat geen hunner zijn dochter aan een Benjaminiet tot vrouw zou geven (1). Daarom weent het volk, omdat nu een der stammen van Israël moet uitsterven (2-3). Op een offerfeest overleggend of dit niet te keren is, bedenken zij dat zij de dood gezworen hebben aan ieder die niet met hen zou optrekken, en ontdekken dat de inwoners van Jabes in Gilead hieraan schuldig zijn (4-9); waarop zij troepen zenden om die stad te verwoesten (10-11). Vierhonderd ongehuwde meisjes worden uit haar meegebracht en aan de Benjaminieten tot vrouw gegeven (12-15). Om zonder hun eed te breken ook aan de overige tweehonderd vrouwen te verschaffen, wijzen de Israëlieten hen op een jaarlijks feest van Jahweh te Silo, als een goede gelegenheid om vrouwen te schaken (16- 22). De Benjaminieten doen dit en herbouwen hun steden, terwijl de andere stammen hun woonplaatsen weer opzoeken (23-24). Zo ging het toen in Israël geen koning was (25).

7

Ri 21:7  Wat zullen wij, belangende de vrouwen, doen aan degenen, die overgebleven zijn? want wij hebben bij de HEERE gezworen, dat wij hun van onze dochteren geen tot vrouwen zullen geven. (CP[1])

Wij hebben bij de HEERE gezworen, dat wij hun van onze dochteren geen tot vrouwen zullen geven. Zie vers 1.

18

Ri 21:18  Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochters kunnen geven; want de kinderen Israëls hebben gezworen, zeggende: Vervloekt zij, die de Benjaminieten een vrouw geeft! (CP[1])

Want de kinderen Israëls hebben gezworen, zeggende: Vervloekt zij, die den Benjaminieten een vrouw geeft! Zie vers 1, 7.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Richt. 21 is onder wijziging verwerkt op 29 juni 2021.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.