Genesis/Hoofdstuk 43

Uit Christipedia
Genesis > Hoofdstuk 43
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 43 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Gen. 43:26

Ge 43:26  Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, hetwelk in hun hand was, in het huis, en zij bogen zich voor hem ter aarde. (SV)

Zij bogen zich voor hem ter aarde. Dit is de tweede maal dat zij voor hem buigen; de eerste keer was in 42:9.

Gen. 43:28

Ge 43:28  En zij zeiden: Het is wel met uw knecht, onzen vader, hij leeft nog; en zij neigden het hoofd en bogen zich neer. (CP[1])

En bogen zich neer. Dit is de derde maal dat zij voor Jozef buigen; de eerste keer in 42:9, de tweede keer in 43:26. Het is alsof de vervulling van Jozefs beide dromen bekrachtigd wordt.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.