Genesis/Hoofdstuk 47

Uit Christipedia
Genesis > Hoofdstuk 47
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 47 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ligging van Rameses in Gosen.

Gen. 47:11

Ge 47:11  En Jozef bestelde voor Jakob en zijn broers woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had. (CP[1])

Jozef bestelde voor Jakob en zijn broers woningen. "Bestelde ... woningen": de Herziene Statenvertaling heeft: "zorgde voor woonplaatsen". Jozef schijnt in deze een vóórbeeld van de Heer Jezus Christus te zijn, die heengegaan is om voor de zijn een plaats te bereiden in het huis van Zijn vader, dat vele woningen heeft.

Joh 14:2  In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. (Telos)

Het land Rameses. Gelegen in het land Gosen, zie Rameses.

Gen. 47:20

Ge 47:20  Alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor Farao; want de Egyptenaars verkochten een ieder zijn akker, dewijl de honger sterk over hen geworden was; zo werd het land Farao’s eigen. (SV)

Zo werd het land Farao's eigen. In de toekomst zal de hele wereld erkennen: de aarde en haar volheid is van de Heer!

Gen. 47:25

Ge 47:25  En zij zeiden: U hebt ons leven behouden; laat ons genade vinden in de ogen van mijn heer, en wij zullen Farao’s knechten zijn. (CP[1])

U hebt ons leven behouden. De Egypische naam van Jozef was Safenat Paneah, d.i. "Levensbehouder".

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.