Jesaja (boek)/Hoofdstuk 36

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 36 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De Assyrische koning Sanherib valt Juda binnen (1). Hij zendt zijn maarschalk, die de Judese koning Hizkia en het volk door godslasterlijke redenen tot wantrouwen op God en afval tot Sanherib zoekt te bewegen (2-21). De boodschap wordt aan Hizkia te kennen gegeven (22).

Vergelijk 2 Kon.18:13v en 2 Kron. 32:1v.

Jes. 36:1

Jes 36:1  En het geschiedde in het veertiende jaar van de koning Hizkia, dat Sanherib, de koning van Assyrie, optrok tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in. (CP[1])

Veertiende jaar van de koning Hizkia. D.i. in 701 v.C.[2]

Bron

Statenvertaling. De tekst van de samenvatting is onder wijziging verwerkt op 7 okt. 2020.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).