Jesaja (boek)/Hoofdstuk 32

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 32 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Een Koning zal regeren in gerechtigheid. Hij zal een schuilplaats en bron zijn. Er zal bij mensen recht, verstand en milddadigheid zijn. (1-8). De lichtzinnig zorgeloze vrouwen moeten letten op het woord van den profeet (9). Zij zullen reden hebben te treuren, want het land wordt jammerlijk verwoest (10-14). Totdat door de uitstorting van de Geest uit de hoogte een volslagen omkeer plaats heeft (15 v.), waarna het volk de vrucht van recht en gerechtigheid, rust en overvloed, genieten zal (17-20).

Jes. 32:1

Jes 32:1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en [de] vorsten zullen heersen naar recht. (CP[1])

Jezus Christus zal tijdens het 1000-jarige vrederijk regeren in gerechtigheid. Hij, de Koning der koningen, is tevens voorbeeld en norm voor andere staatshoofden en regeringsleiders.

Jes 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. Jes 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (SV)

Jes. 32:2

Jes 32:2  En [die] man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land. (SV)

In dit vers komt vooral het denkbeeld van hulp in nood en gevaar naar voren.

Man. De NBG51-vertaling heeft: "elk van hen", maar er staat in het Hebreeuws "ish" = man. De Naardense vertaling heeft "zo'n man", d.w.z. zo'n rechtvaardige heerser. De EBV heeft "een man".

Als we "man" (enkelvoud) echter met de Statenvertaling laten slaan op "een koning" (enkelvoud), dan mogen we denken aan de Mensenzoon, onze Heer Jezus Christus.

Mt 23:37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. (SV)

Jes. 32:3

Jes 32:3  En de ogen dergenen, die zien, zullen zich niet afwenden, en de oren dergenen, die horen, zullen opmerken. (CP[1])

Jes. 32:6

Jes 32:6  Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen de HEERE, om de ziel van de hongerige leeg te laten, en de dorstige drank te doen ontbreken. (CP[1])

De dorstige drank te doen ontbreken. In tegenstelling met de rechtvaardige koning, die is "als waterbeken in een dorre plaats" (vers 2).

Jes. 32:9-13 Tegen de zorgeloze vrouwen

Jes. 32:14-18 Vrede door de Geest en gerechtigheid

Jes. 32:17

Jes 32:17  En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. (SV)

Gerustheid en zekerheid. Deze gerustheid is een ware, in tegenstelling tot die van de vrouwen in vers 9v. In de plaats van de tegenwoordige valse gerustheid zal een andere treden, die werkelijk zal bestaan, en niet, gelijk de valse gerustheid, door schrik en jammer zal worden weggenomen.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 32. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 4 sept. 2020.

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jes. 32, is onder wijziging verwerkt op 4 sept. 2020.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.