Jesaja (boek)/Hoofdstuk 50

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 50 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Israël is om zijn ongerechtigheid weggezonden, gelijk een overspelige vrouw. God, van Wie men verre bleef, verhaalt Zijn macht. (1-3). Christus verhaalt van zijn gehoorzaamheid en lijdzaamheid, daarbij geholpen door God, die hem zal rechtvaardigen (4-9). Hij vermaant de Godvrezenden, op God te vertrouwen, en dreigt de goddelozen met smarten (10-11).

Jes. 50:3

Jes 50:3  Ik bekleed den hemel met zwartheid, en stel een zak [tot] zijn deksel. (SV)

Een zak. 'Een rouwgewaad' hebben de vertalingen HSV, NBG51 en WV95. De Naardense vertaling heeft 'een rouwzak'.

Lu 23:27  Nu volgde Hem een grote massa van het volk en van vrouwen die weeklaagden en klaagliederen over Hem zongen. (...) Lu 23:44  En het was al ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur toe,  Lu 23:45  daar de zon ophield te schijnen. Het voorhangsel van het tempelhuis nu scheurde doormidden. (...) Lu 23:48  En al de menigten die waren samengekomen voor dit schouwspel, keerden terug toen zij hadden aanschouwd wat er was gebeurd, en sloegen zich op de borst. (Telos)

Jes. 50:5

Jes 50:5  De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. (SV)

Ik wijk niet achterwaarts. Uit onwil week Jezus niet achterwaarts; Hij was de Vader gehoorzaam. Zijn tegenstanders weken achterwaarts toen Jezus in de hof van Gethsémané met 'Ik ben' te kennen gaf dat Hij het was die zij zochten.