Jesaja (boek)/Hoofdstuk 4

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 4 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Jes. 4:2

Jes 4:2  Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël. (SV)

Hoofdstuk 3 spreekt van de verwoestingen die over Juda en Jeruzalem zouden komen. Sieraad en heerlijkheid zou worden weggenomen.

Des HEEREN SPRUIT. Velen zien hierin een verwijzing naar de Messias en verstaan het woord 'spruit' in een figuurlijke zin. Sommigen lezen 'een spruit, Jahweh", dus Jahweh zelf is de Spruit[1]. Anderen verstaan een letterlijke agrarische betekenis: opbrengst van het land, uitspruitsel[2]. De verschillende interpretaties komen tot uiting in de vertalingen:

Jes 4:2  Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. (HSV)

Jes 4:2 Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israel. (NBG51)

Jes 4:2 Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. (NBV2004)

Voor de agrarische betekenis pleit de parallelle uitdrukking "vrucht der aarde".

Voor de messiaanse betekenis pleit het zinsverband en de uitdrukkingen 'sieraad', 'heerlijkheid', 'voortreffelijkheid', 'versiering'. De gedetailleerd beschreven uitwendige schoonheid en versiering van Jes. 2:16v. zal plaatsmaken voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias, de ware 'vrucht der aarde', waaraan God welbehagen heeft.

Vergelijk:

1Pe 3:3  Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn: het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, 1Pe 3:4  maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God (Telos)

Inwendige schoonheid gaat boven uitwendige schoonheid. En boven alle menselijke schoonheid is de uitwendige, zedelijke en inwendige schoonheid van de Zoon van God.

Jes. 4:3

Jes 4:3  En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; (SV)

De overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem. Die het oordeel van God over Jeruzalem hebben overleefd.

Die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Wiens naam, wellicht, in het boek des levens staat.

Jes. 4:4

Jes 4:4  Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding. (SV)

Jeruzalem zal in geestelijk en zedelijk opzicht gereinigd en geheiligd worden.

Door den Geest der uitbranding.

Eze 22:20  Gelijk zilver, of koper, of ijzer, of lood, of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid daar laten, en smelten.  Eze 22:21  Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden. (SV)

Mal 3:2  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. (...) Mal 4:1  Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. (SV)

De Geest overtuigt van oordeel:

Joh 16:8  En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; (...) Joh 16:11  en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. (Telos)

Christus zal dopen met vuur.

Mt 3:11  Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur; Mt 3:12  zijn wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. (Telos)

Jes. 4:5

Jes 4:5  En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. (SV)

De geschiedenis zal zich herhalen: de wolkkolom en de vuurkolom keren terug, of in elk geval een wolk en een vuur over het overgebleven volk van Jeruzalem. Misschien tijdelijk, omtrent het einde van de grote verdrukking.

Een wolk des daags. Wellicht ter beschutting tegen de hitte van de zon, vergelijk de strekking (dienst en effect) van de hut in vers 6.

Over alles wat heerlijk is. Wat door God gereinigd en geheiligd (vers 3) en verheerlijkt is (vgl. 3:10 over de rechtvaardige).

Jes. 4:6

Jes 4:6  En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen. (SV)

Een hut. Misschien fig. gezegd van Jahweh. Vergelijk:

Ps 27:5  Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. (SV)

Ps 61:4  (61-5) Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene Uwer vleugelen. Sela. (SV)

Lu 13:34  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. (Telos)

Tot een schaduw des daags tegen de hitte. Vergelijk de beschutting en de wolk des daags genoemd in vers 5.

Voetnoten

  1. Zo Dato Steenhuis in een lezing (november 2015): "“Precies vertaald is er hier sprake van een spruit die de Here is. Zal ik het gewoon zeggen, hier wordt de Spruit (en dat moet u met een hoofdletter schrijven), echt gekoppeld aan YHWH aan de naam van de Here. De Spruit die de Here is, de Spruit die komt dat is YHWH zelf. Dat staat hier, dat gaat heel ver. De Spruit die komt is JWHW zelf.”
  2. Zie bijvoorbeeld de vertaling en toelichting in de NETBible, https://netbible.org/bible/Isaiah+4