Jesaja (boek)/Hoofdstuk 20

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 20 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Jesaja gesteld tot teken en wonder, ter waarschuwing dat Egypte en Koesj geen hulp zijn tegen de Assyriers. Assyrië zal ook het Koesjitische Egypte veroveren en Egyptenaren en Koesjieten wegvoeren.

Jes. 20:1

Jes 20:1  In het jaar, toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assyrie gezonden had, toen hij krijg voerde tegen Asdod, en het innam; (SV)

Tartan. Titel van een Assyrische opperbevelhebber, zie Tartan.

Sargon. Dat is Sargon II.

Toen hij krijg voerde tegen Asdod. Van 713-711 was de opstand van Askelon en Asdod tegen Assyrië.

En het innam. Ca. 712 werd Asdod ingenomen en deels verwoest, tien jaar na de val van Samaria.

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[1] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

Jes. 20:2

Jes 20:2  Te dien tijd sprak de HEERE, door de dienst van Jesaja, de zoon van Amoz, zeggende: Ga heen, en ontbind de zak van uw lendenen, en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo, gaande naakt en barrevoets. (CP[2])

Te dien tijd. In de jaren van de opstand van Askelon en Asdod tegen Assyrië, die eindigde met de verwoesting van Asdod ca. 712 v.C.

Jes. 20:5

Jes 20:5  En zij zullen verschrikken en beschaamd zijn van de Koesjieten, op wie zij zagen, en van de Egyptenaars, hun roem.  (CP[2])

Zij. Zij die hopen op de hulp van Egypte en Koesj. Voor hen was het teken en wonder van Jesaja's handelwijze (vers 3) bestemd. Evenals Asdod zagen zij uit naar hulp van Egypte en Koesj tegen Assyrië.

Koesjieten. In die tijd hadden de Koesjieten hun macht vanuit het zuiden over Egypte uitgebreid.

Jes. 20:6

Jes 20:6  En de inwoners van dit kustland zullen te dien dage zeggen: Ziet, alzo is het [gegaan] dien, op wie wij zagen, waar wij heenvluchtten om hulp, om gered te worden van het aangezicht van de koning van Assyrie; hoe zullen wij dan ontkomen? (CP[2])

Dit kustland. Dat is Israël en/of Filistea.

Voetnoten

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  2. 2,0 2,1 2,2 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling